Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
ADÖLESAN YAŞTA DAMAK YERLEŞİMLİ PLEOMORFİK ADENOM: NADİR OLGU SUNUMU
Remzi Erten1, Feyza Demir1, Funda Çalışkan Şenköy1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Van

Özet

Giriş

Pleomorfik adenom; tükürük bezinin en sık görülen, epitelyal ve myoepitelyal hücrelerden oluşan benign mikst tümörüdür. Tüm tükürük bezleri tümörlerinin %40-70’ini oluşturur, 4-6. dekadlarda sık görülür. Pleomorfik adenom daha çok major tükürük bezlerinde özellikle parotis bezinde görülürken; minör tükürük bezlerinde %5 oranında görülür. Tüm tükürük bezi tümörleri yetişkinlerde çocuk ve adölesanlardan çok daha fazla görülür. Onaltı yaşından küçük çocuklarda tükürük bezi tümörlerinin insidansı sadece %0.32-5’dir. Pleomorfik adenomun minör tükürük bezlerinde en sık görüldüğü yer damaktır ve çocuklarda görüldüğü zaman pleomorfik adenom, minör tükürük bezlerinde daha çok prezente olmaya meyillidir. Bununla beraber çocuklarda minör tükürük bezi tümörlerine nadir rastlandığı için oral kavitede palatal pleomorfik adenom; çocuk yaşta oldukça seyrek görülen bir antitedir.

Olgu

Yutkunma zorluğu şikayeti ile polikliniğe başvuran onbeş yaşında bayan hasta; yapılan magnetik rezonans görüntüleme sonrası apse ön tanısıyla operasyona alınmıştır. Operasyon sırasında damakta kitle fark edilmesi üzerine yapılan damak eksizyon materyali laboratuvarımıza gönderilmiştir. Büyük çapı 3,5 cm olan kapsüllü görünümdeki doku parçasının histopatolojik incelemesinde; kondromiksoid stroma içinde, myoepitelyal hücrelerle çevrili plazmositoid görünümde epitelyal hücrelerden oluşan duktal yapılar izlendi. Olgu pleomorfik adenom olarak raporlandı.

Sonuç

Çocuklardaki tükürük bezi tümörleri yerleşim yerine bakılmaksızın malign olma eğilimindedirler. Ancak damak gibi lokalizasyonlardaki minör tükürük bezlerinde majör tükürük bezlerine oranla malignite insidansı çok daha yüksektir. Tükürük bezi tümör insidansı yetişkinlere göre az olan çocuk hastalarda, pleomorfik adenom için daha nadir yerleşim yeri olan ve malignite insidansı da nispeten yüksek olan damakta; apse formasyonu, odontojenik/non-odontojenik kist ve yumuşak doku tümörleri gibi farklı lezyonlar ile karışabilecek olgumuzu sunmaya değer bulduk.