Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
NADİR BİR OLGU: BENİGN METASTAZ YAPAN LEİOMYOM
Selma Pamukçuoğlu1, Özgür Ekinci1
1Gazi Üniversitesi Tıbbi Patoloji Bölümü

Özet

Giriş

Benign metastaz yapan leiomyom, uterin leiomiyom öyküsü olan hastalarda ekstrauterin yerleşimli multipl leiomyomlar şeklinde görülen nadir bir antitedir. En sık görüldüğü yer akciğerdir.

Olgu

45 yaşında kadın hasta, 3 yıl önce nefes darlığı şikayeti üzerine dış merkezde BT çekilmiş ve akciğerde en büyüğü 3 cm çapta çok sayıda subplevral ve parankimal yerleşimli nodül saptanmış. Ayrıca alt abdomende uterustan sınırları net ayırt edilemeyen 12 cm çapta vasküler yapıdan zengin kitle izlenmiş. Kitle AV malformasyon kabul edilmiş ve kitleye 3 kez embolizasyon yapılmış.

Akciğerde saptanan nodüller nedeni ile hasta göğüs hastalıkları tarafından takibe alınmış. Nodüllerin büyümesi üzerine biyopsi yapılmış. Biyopsi sonucu ‘’ön planda leiomyom düşünülmekle birlikte düşük dereceli leiomyosarkom ekarte edilemez’’ olarak gelmiş.

Hasta bu bilgiler ışığında hastanemizde ameliyat edilip akciğer nodülleri eksize edildi. Makroskopik olarak, farklı lokalizasyonlardan gönderilen en büyüğü 4,5 cm çapta düzgün sınırlı kirli beyaz renkte çok sayıda nodül içeren akciğer wedge rezeksiyon ve çeşitli boyutlarda nodül eksizyon materyalidir. Dilimlendiğinde kesit yüzleri diffüz örgü manzarasında izlendi. Tüm nodüllerden örnekleme yapıldı.

Kesitlerde; akciğer parankiminde, uçları künt iğsi hücrelerden oluşan, orta dercede selüler, düzgün sınırlı, farklı boyutta ve çok sayıda tümöral lezyon izlendi. Tümör hücrelerinde aşikar mitotik aktivite izlenmedi. Nekroz görülmedi. Az sayıda dejeneratif olduğu düşünülen iri nükleuslu hücreler görüldü. İmmünhistokimyasal çalışmada tümör hücreleri SMA, dezmin, östrojen reseptörü ve progesteron reseptörü ile diffüz kuvvetli pozitif olup, S-100, CD34, CD31 ve FLI-1 negatiftir. Ki-67 proliferasyon indeksi %2’dir. Bulgular benign metastaz yapan leiomyom ile uyumludur.

Hastaya birkaç ay sonra histerektomi yapılmış, uterusta çok sayıda myom izlenmiş ve sonucu STUMP olarak raporlanmış.

Sonuç

Uterusun benign leiomyomlarından köken aldığı düşünülmektedir. Akciğer, lenf nodu ve abdomende görülebilir. Neden ve nasıl olduğu tam olarak bilinmiyor. Çoğunlukla hastalarda pelvik cerrahi girişim öyküsü mevcuttur. Sitogenetik çalışmalarda uterin ve pulmoner tümörler arasında ortak monoklonal orijin varlığı görülmüş ve bundan dolayı akciğer tümörleri metastatik olarak kabul edilmiştir.