Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
KOMBİNE MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMA VE KÜÇÜK HÜCRELİ KARSİNOM : OLGU SUNUMU
Büşra Ekinci1, Özlem Canöz1, Nuri Tutar2, Ömer Önal3
1Erciyes Üniversitesi Tip Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tip Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri
3Erciyes Üniversitesi Tip Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri

Özet

Giriş

Diffüz malign mezotelyoma plevranın primer tümörleri arasında en sık görülenidir. Mezotelyoma dışındaki primer plevral tümörler %1'den azdır. Küçük hücreli karsinom en sık akciğerde olmak üzere herhangi bir organda ortaya çıkabilen çok agresif bir nöroendokrin karsinomdur. Plevranın primer küçük hücreli karsinomu oldukça nadirdir.

Olgu

58 yaşında bayan hasta merkezimize sağ yan ağrısı şikayetiyle başvurdu. Çekilen bt'de plevral efüzyon saptandı. Akciğer parankim alanları normal olup herhangi bir kitle saptanmadı. Torakoskopide akciğerin toraks duvarına yapışık olduğu ve toraks duvarı ile diaframda yaygın nodüller ve beyaz plaklar bulunduğu görüldü. Posterior duvardan biyopsiler alındı. Mikroskopik incelemede çoğu alanda solid tabakalar oluşturan geniş, soluk eozinofilik sitoplazmalı, iri ve düzensiz nükleuslu, yer yer nükleolusları belirgin pleomorfik hücreler izlendi. İmmunohistokimyasal çalışmalarda bu alanlar kalretinin, WT-1, D2.40, keraitn 5.6 pozitif bulundu. Bunun yanında yer yer bu hücrelerle iç içe giren dar sitoplazmalı, hiperkromatik nükleuslu, ezilme artefaktına uğramış hücre grupları dikkati çekti. Bu alanlarda ise cd56 ve sinaptofizin pozitifti ancak mezotelyal belirteçler ve ttf-1 negatifti. Ki67 proliferasyon indeksi bu hücrelerde belirgin olarak yüksek saptandı. Bu bulgularla hastaya kombine plevral mezotelyoma ve küçük hücreli karsinom tanısı verildi.

Sonuç

Diffüz plevral malign mezotelyoma ile senkron akciğer karsinomları ve küçük hücreli akciğer karsinomunu taklit eden küçük hücreli tip mezotelyoma daha önce literatürde bildirilmiş olmasına rağmen plevradan köken alan ve hücresel komponent olarak iç içe kombine mezotelyoma ve küçük hücreli karsinoma literatürde rastlanmamıştır. Vakamızın kombine bir primer plevral tümör mü yoksa epitelyal nöroendokrin bir dediferansiyasyonu mu olduğu çok açık değildir. Bu ayrım için ilave moleküler genetik çalışmalar gerekebilir.