Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
AKCİĞERDE KONDROMATÖZ HAMARTOM :OLGU SUNUMU
Ayşe Nur Değer1, Gizem Akkaş2
1Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ad
2Tc Sb Dpü Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Ve Araşrma Hastanesi Patoloji Bölümü

Özet

Giriş

Pulmoner kondromatöz hamartom bronş duvarındaki mezenşimal hücrelerden köken alan benign tümördür. Matür ve immatür kondroid doku, adipoz doku, osteoid ve düz kas hücrelerini içerebilir. Nadiren hamartomatöz lezyon içerisinde bronşial ve bronşiolar epitel , tip2 pnömositler, bronşiolar glandlar bulunabilir.

Akciğer hamartomlarının patolojik tanısı iki nedenle önemlidir. Birincisi hamartomlarda sarkomatöz transformasyon gelişebilir ve total olarak çıkarılmaları gerekir. İkincisi görüntüleme yöntemleri ile hamartom ve akciğerin diğer benign ve malign lezyonları arasında ayırıcı tanı yapılamayabilir. Biz nadir görülen fakat klinik açıdan önem taşıyan akciğerde kondromatöz hamartom olgusunu sunduk.

Olgu Sunumu: 71 yaşında kadın hasta nefes almada zorluk, halsizlik şikayetleri ile kliniğe müracaat etti. Yapılan tetkiklerde Hb:13.2 , Htc:41 izlendi. Toraks Bilgisayarlı Tomografide sağ akciğer orta lobda 66x56mm boyutlarında düzgün sınırlı, yağ dansitesinde alanlar içeren heterojen , hipodens yer kaplayıcı kitle lezyonu izlenildi. Mediastende patolojik boyut ve morfolojide lenf nodu izlenmedi.

Her iki plevral aralıkta sıvı birikimi görülmedi. Operasyona alınan hastada akciğerdeki kitleden alınan biopsi örneği intraoperatif konsültasyon için patoloji laboratuvarına gönderildi. Frozen kesitlerde histomorfolojik bulgular hamartomatöz lezyon ile uyumluydu. Sonrasında laboratuvarımıza kitleye ait total eksizyon materyali gelmiştir.

Lezyon 7x7x6 cm ölçülerinde ve makroskopik olarak solid beyaz –sarı renkli parlak görünüme sahipti. Histomorfolojik incelemede lezyonda matür hyalin kıkırdak , adipoz doku alanları, fibröz doku izlenmiştir. Lezyon içerisinde silialı ve siliasız solunum yolu epiteli ile döşeli kleftler görülmüştür. Lezyon periferinde fokal immatür miksomatöz alanlar izlemiştir. Olguya mevcut histomorfolojik bulgular ile kondromatöz hamartom tanısı verildi.

Sonuç

Kondramatöz hamartomlar nadir görülen benign akciğer lezyonları olup klinik, radyolojik ve patolojik olarak malign ve benign akciğer lezyonlarından ayırıcı tanısı yapılması gereken kitlesel lezyonlardır.