Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
MEDÜLLER TİROİD KARSİNOMU, MELANİN ÜRETEN VARYANT; NADİR BİR OLGU
Özlem Topçuoğlu1, Çağlar Çakır1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, İstanbul

Özet

Giriş

Tiroidin medüller karsinomu; kalsitonin üreten parafoliküler C hücrelerinden köken alan malign bir tümördür ve tüm tiroid malignitelerinin %5-10’unu oluşturmaktadır. Değişik morfolojik özellikler taşıyabilen bu tümörlerde melanin üreten varyant oldukça nadirdir.

Olgu

52 yaşında erkek hastanın görüntülemelerinde tiroid glandda sol lob içerisinde mikrokistik açıklıklar ve mikrokalsifikasyonlar içeren nodül saptandı. İnce iğne aspirasyonunda bazıları pigment içeren, iğsi uzantılı, nükleusları tuz-biber kromatinine sahip atipik hücreler görüldü. İmmünhistokimyasal incelemede bu hücreler; kalsitonin, CEA, HMB45 ve S-100 ile pozitif immünreaktivite gösterdi. Morfolojik ve immünhistokimyasal bulgularla olgu medüller karsinom, melanin üreten varyant olarak değerlendirildi ve histopatolojik inceleme önerildi. Olguya total tiroidektomi ve bilateral boyun diseksiyonu uygulandı. Makroskopik incelemede sol lobda düzgün sınırlı, kesit yüzü krem-kahverenkli, yer yer siyah noktalanmalar içeren nodül izlendi. Mikroskopik incelemede; çoğunlukla iğsi hücrelerden oluşan, kromatinleri tuz-biber görünümünde, tabakalar ve nestler şeklinde, çevre tiroidden düzgün sınırlarla ayrılan tümöral lezyon izlendi. Fokal alanlarda iğsi hücrelerin sitoplazmasında pigment birikimi görüldü. İmmünhistokimyasal incelemede tümör hücreleri kalsitonin, sinaptofizin, kromogranin, HMB45, melan-A pozitifti. Morfolojik ve immünhistokimyasal bulgularla tümör medüller tiroid karsinomu, melanin üreten varyant olarak değerlendirildi. Ayrıca olguda solda 2 adet lenf nodunda medüller karsinom metastazı saptandı.

Sonuç

Medüller tiroid karsinomunda tümör hücrelerinin çok değişken diferansiasyonlar gösterebildikleri bilinmektedir ancak melanositik diferansiasyon oldukça nadirdir. Bildiğimiz kadarıyla literatürde sadece 12 olgu yayınlanmıştır. Genel olarak herhangi bir organda olduğu gibi tiroidde pigmente bir tümör görüldüğünde öncelikle malign melanom metastazı olasılılığı tamamen ekarte edilmelidir. Kalsitonin medüller tiroid karsinomu için en iyi ve en spesifik belirteçlerden biridir. HMB45 melanositik diferansiasyonun değerlendirilmesinde önemlidir. İlk kez Marcus ve ark. tarafından tanımlanan bu nadir varyantın prognostik özellikleri bilinmemekle birlikte olası daha agresif bir davranış sergileyebileceği vurgulanmıştır. Bu nadir varyantın gerçek davranışı hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilmek için bu olguların dökümante edilmesi gerekmektedir. Biz de bu bağlamda literatüre katkı sağlamak amacıyla bu olguyu sunmak istedik.