Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
2014-2017 YILLARI ARASINDA YAPILAN ADRENALEKTOMİLERİN HİSTOPATOLOJİK TANILARININ RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Müveddet Banu Yılmaz Özgüven1, Özge Kocaman1, Canan Tanık1, Mehmet Uludağ2, Fevziye Kabukçuoğlu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Suam, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Suam, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

Özet

Giriş

Adrenal gland, mezodermal (korteks) ve nöroektodermal (medulla) kökenli, pek çok endokrin işlevi olan bir organdır. Korteksin başlıca fonksiyonu steroid hormon sekresyonu yapmaktır. Medulla ise katekolamin sekresyonundan sorumludur. Tümörleri, adrenokortikal tümörler ve adrenal medulla tümörleri başlıkları altında incelenmektedir. Adrenokortikal tümörler, adenomlar ve karsinomlar olarak ayrılmıştır. Adrenal medulla tümörleri embriyonal nöral line tümörleri (nöroblastom, ganglionöroblastom ve ganglionörom) ve erişkin tip nöroendokrin tümörleri (feokromositoma) başlıkları altında incelenir.

Gereç ve yöntem :

2014-2017 yılları arasında, patoloji laboratuarına gelen adrenal operasyon materyallerinin yaş ortalamaları, tümör tipleri, tümörlerin cinsiyete göre dağılımı değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Histopatolojik değerlendirilmesi yapılan adrenal tümörlü 66 olgunun yaş ortalaması 41,4±20,6 yaş (min:0 maks:70) olup, 24 ü (%36,4) erkek, 42 si (%63,6) kadındı. 37’si adrenal korteks adenomu (%56,1) , 3’ü adrenal korteks karsinomu (%4,5’i), 14’ü feokromositoma (%21,2), 12’si nöroblastik tümörlerdi (18,2’si ). Beş yaş ve altı tümörlerin %100’ü nöroblastik tümördür.

Sonuç

Adrenokortikal adenomlar, herhangi bir kortikal tabakaya differansiye olabilen heterojen benign neoplazi grubudur. Bizim serimizde, en sık görülen neoplazi adrenal korteks adenomu oldu

Adrenokortikal karsinomlar (AKK) nadir görülen tümörlerdir. Serimizde AKK ; yaşları 66, 57, 24 olan 2’si erkek 1’i kadın 3 hastadan oluşmaktadır. Çalışmamızda AKK tanısı alan olgular Weiss’in önerdiği sistem ile değerlendirilmiştir.

Nöroblastik tümörler SSS ‘nin embriyojenik neoplazileridir. 4 yaş ve altındaki (ortalama yaş 21 ay ) çocuklardaki tüm neoplazilerin yaklaşık olarak % 15’ ini oluşturmaktadır.

Feokromasitomalar nadir görülen tümörlerdir (%0,005- %0,1). Alveolar yapılanma gösteren tümörlerde, zellballen görünümü mevcuttur. Malignite tanısı oldukça zordur. Olgularımızda da malign davranışın ön görülebilmesi için PASS ( Pheochromocytoma of the Adrenal gland scaled score) ve GAPP ( the Grading of Adrenal and Pheochromocytoma Paraganglioma) skorlama sistemi kullanıldı. Skorlama sistemlerine göre parametreler belirlense de, bazı olgularda skor düşük olsa da, malign davranış gösterebilir. Bu açıdan olguların klinik takibi gerekmektedir. Sonuç olarak feokromositomalar için kesin malignite göstergesi metastaz yapmış olmalarıdır.