Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
NADİR BİR OLGU: TİROLİPOM OKKÜLT PAPİLLER KARSİNOM VE FOLLİKÜLER ADENOM BİRLİKTELİĞİ
Yücel Tekin1, Fatma Çevik Kaya1, Mehtap Eroğlu1, Hatice Karaman1
1Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği

Özet

Giriş

Tiroidde yağ doku içeren lezyonlar çok nadir olarak görülmektedir. Yağ doku tiroidde diffüz olarak yer aldığında thyrolipomatozis , iyi sınırlı nodül içinde folliküller arasında dağıldığında tirolipom (adenolipom) olarak adlandırılmaktadır. Her ikisi de klinik olarak benign seyirli lezyonlardır. Biz folliküler adenom ve okkült papiller karsinom saptadığımız olgumuzda, çevre tiroid dokusunda nodüler koloidal guatr zemini ve burada rastlantısal olarak tirolipom tespit ettik. Tiroidde her nodüler lezyonun farklı patolojide ve bazen nadir rastlanan lezyonlar olabileceğini göstermeyi amaçladık.

Olgu

78 yaşında kadın hasta, nefes almada güçlük şikayeti ile hastanemize başvurdu. Fizik muayenede boyunda tiroid bezinde büyüme saptandı. Boyun ultrasonografisinde tiroid sağ lobu anteriorda 36 mm ve alt polde 30 mm çapında iki adet nodül, sol lob orta kesimde 22 mm çapta kistik komponentli, alt pol isthmus bileşkesinde 21 mm çapta, diğer alanlarda en büyüğü 16x11 mm, 8-10 adet nodül saptandı. Lenfadenomegali izlenmedi. Toraks bilgisayarlı tomografisinde tiroidde büyüğü 3 cm çapta çok sayıda hipodens nodüler görünümler tanımlandı. Akciğerde KOAH ile uyumlu bulgular saptandı.

Tiroid sağ lobdan iki ayrı İİAB yapıldı, folliküler neoplazi ve önemi belirsiz atipi tanısı verildi. Hastaya bilateral total tiroidektomi uygulandı.

Makroskobik incelemede tiroid sağ lobunda üst pol yerleşimli 3.5 cm çapında, etrafı kapsüllü ve solid yapıda, küçükleri sağ lobun değişik alanlarında 0.5-3 cm çapında çok sayıda kolloidden zengin nodül görüldü. Sağ lob orta kısımda 6 mm çapta iyi sınırlı, bej renkli tümöral izlenimi veren lezyon dikkati çekti. Sol lobda büyüğü 2 cm çapta, çok sayıda kolloidden zengin nodül görüldü. Nodüllerden birinin sarı renkli alanlar içermesi dikkati çekti. Kapsüllü nodülün tamamına yakını, tümör şüpheli nodülün tamamı, diğer nodüllerin değişik alanlarından çok sayıda parça örneklendi.

Mikroskobik incelemede sağ lobda yer alan büyük nodülün folliküler ve trabeküler alanlar içerdiği, kapsülün intakt olduğu ve çevrede bası oluşturduğu görülerek folliküler adenom tanısı verildi. Tümör şüpheli küçük kitlenin bağ doku alanlarla çevrili, net bir kapsülü olmayan, buzlucam nükleuslu hücrelerin follikül ve papiller yapılar oluşturduğu okkült papiller karsinom olduğu görüldü. İmmunhistokimyasal boyamalarda keratin 19, HBME-1 ve cited 1 ile pozitif boyama elde edildi.

Sol lobda kolloidal nodüller yanında, kapsül benzeri bağ doku ile çevrili, tiroid follikülleri arasında yağ doku alanlar içeren nodüler bir yapı dikkati çekti. Yağ doku alanlarda S-100 ile pozitif boyama elde edildi. Tirolipom olarak değerlendirildi.

Sonuç

Tiroid nodüllerinin yapısı radyolojik olarak tek tek dikkatle değerlendirilmeli, arada kalan daha küçük çaplı ancak daha agressif yapı gösterebilecek lezyonların atlama ihtimali azaltılmalıdır. Şüpheli görünüme sahip her kitlesel lezyondan, lokalizasyonları belirtilerek ayrı ayrı sitolojik örnek alınmalıdır. Spesmenin makroskobik incelemesinde her nodülün kesit yüzü ayrı değerlendirilerek farklı yapı gösteren her nodül örneklenmelidir. Bu sayede nadir görüldüğü bilinen tirolipom olguları ya da benzer farklı lezyonların gerçek oranı belirlenebilecektir.