Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
EOZİNOFİLİK KOLESİSTİT: OLGU SUNUMU
Havva Solak Özşeker1, Ebru Mutlu2, Selim Mavili3
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eah Patoloji Bölümü, Muğla
2Sağlık Bakanlığı Marmaris Devlet Hastanesi Patoloji Bölümü, Muğla
3Sağlık Bakanlığı Marmaris Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü, Muğla

Özet

Giriş

Eozinofilik kolesistit (EK) safra kesesinin nadir sayılan inflamatuvar hastalığıdır. Safra kesesi duvarında saptanan inflamatuvar hücrelerin %90’ından fazlasının eozinofillerden oluşması ile tanınır.

Olgu

38 yaşında kadın hasta karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri ile polikliniğe başvuruyor. Hastanın özgeçmişinde mevsimsel allejik riniti olduğu öğrenilmiştir. Yapılan tetkiklerinde hafif lökositoz izlenmiş olup eozinofil değerleri normal sınırlarda saptanmıştır. ALT ve AST düzeyleri sırasıyla 36 U/L ve 37 U/L bulunmuştur. Yapılan batın ultrasonografi tetkikinde safra kesesinde taş saptanması üzerine hastaya kolesistektomi uygulanmıştır. Histopatolojik olarak safra kesesi duvarında kas tabakasında belirgin olan yoğun eozinofil lökositlerden oluşan inflamasyon, ödem ve konjesyon ile nitelenen eozinofilik kolesistit bulguları saptanmıştır. Vaskülit yada paraziter enfestasyon bulgusu izlenmemiştir.

Sonuç

Eozinofilik kolesistit patogenezi tam aydınlatılamamış olmakla birlikte genellikle akalkülöz kolesistitlerden sorumlu tutulmaktadır. Bizim olgumuzda safra kesesi taşı izlenmiş olup olgunun özgeçmişinde mevsimsel alerjik rinit geçirdiği dikkati çekmiştir. Literatürde EK in paraziter enfestasyonlar, bitkisel ilaç kullanımı, eozinofilik gastroenterit, eozinofilik sistit, eozinofilik kolanjit, hipereozinofilik sendrom, eozinofili-myalji sendromu gibi bazı hastalıklarla birlikteliği bildirilmiştir. Bu nedenle kolesistektomi ile verilebilen bu histolojik tanıyı alan olgularda eşlik edebilecek diğer patolojilerin de operasyon sonrasında araştırılması ve tedavisi gereklidir.