Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
İNFLAMATUAR MYOGLANDÜLER POLİP: NADİR LOKALİZASYONDA NADİR GÖRÜLEN POLİP
Tangül Bulut Pınarcı1, Tülay Temuçin Keklik2, Betül Çelik Erdoğan1
1Sb Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Antalya
2Sb Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara

Özet

ÖZET

İnflamatuar myoglandüler polip (İMP), genellikle sol kolonda görülen, bu lokalizasyona ait bulgular veren ve az görülen bir antitedir. Bu yazıda inflamatuar myoglandüler polip tanısı alan bir olgu az görülmesi, ayrıca ileumun alışılmış lokalizasyon olmaması nedeniyle sunuldu.

OLGU SUNUMU

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 54 yaşındaki erkek hastaya yapılan kolonoskopide, transvers kolon ve terminal ileumda polip saptanmış olup polipektomi yapılmıştır. İleumdan rezeke edilen polipin mikroskobik incelemesinde; yüzeyi genel olarak erode olan, az sayıda dilate hipertrofik kript/gland içeren, lamina propriada subepitelyal alana kadar ilerleyen, gland/kript yapılarını atlayan spindl hücre proliferasyonundan oluşan polipoid lezyon izlenmiştir. Arada mikst tip iltihabi hücre infiltrasyonu mevcuttur. Mukus kaybı izlenmemiştir.

İmmünohistokimyasal boyamada PanCK, CD117 ile tanımlanan alanda boyanma izlenmemiştir. CD34 ile vasküler yapılarda, desmin ve s100 ile fokal olarak boyanma izlenirken SMA ile polipoid lezyonda diffüz kuvvetli pozitif boyanma izlenmiştir. Bu bulgularla olgu İMP olarak değerlendirilmiştir.

TARTIŞMA

İnflamatuar myoglandüler polip, ilk kez 1992’de Nakamura ve ark tarafından tanımlanmış olan saplı, soliter, nonneoplastik kolorektal poliptir. Mukuslu ishal, tenesmus ve hematokezya en sık görülen semptomlardır. Etyolojisinde kronik travma veya prolaps düşünülse de hamartomatöz bir oluşum olduğunu düşünen araştırmacılar da vardır.

Endoskopik bulguları inflamatuar fibroid polip ve juvenil polipe benzese de histolojik olarak bu iki antiteden ayrılmaktadır. İMP,lamina propriada granülasyon dokusu, bazen kistik olabilen hiperplastik glandlar ve düz kas proliferasyonu ile karakterizedir. Tanıda en çok karışan İnflammatuar polipten abondan düz kas olmaması ile, Peutz-Jeghers polipinden ise belirgin inflamasyonun olmaması ile ayrılmaktadır

İMP’in tüm kolon polipleri arasında görülme sıklığı tam olarak bildirilmemiştir. Literatürde bildirilen vaka sayısı yaklaşık 60 adettir.Bunların sadece bir tanesi ileumda görülmüş olup (Griffit ve ark 1993) diğerleri kolonda, özellikle rektosigmoid bölgede tespit edilmiştir. 50-60 yaş arası erkekte daha sık izlenmiştir.

Bizim olgumuz ileumda görülmesi nedeniyle Griffit ve ark.nın 1993te yayınladığı ileal İMP’ten sonra Literatürde ikinci vakadır.