Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TUTULUMU İLE BULGU VEREN MULTİPLE MYELOM OLGUSU
Zelal Akgündüz1, İrem Atalay Karaçay1, Arsenal Sezgin Alikanoğlu1, Dinç Süren1, Cem Sezer1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği

Özet

GİRİŞ

Multiple Myelom, kemik iliğinde atipik plazma hücrelerinin klonal proliferasyonu ile gelişen ve kemiğin en sık görülen malign tümörüdür. Görülme sıklığı 50-80 yaş aralığında ve erkeklerde daha fazladır. En sık torakal vertebrada olmak üzere yassı kemiklerde önce medullar daha sonra kortikal tutulum ile olguların %80’inde kemikte litik lezyonlar izlenir. Ekstraskleteal yayılımda sıklıkla etkilenen organlar karaciğer , dalak ve lenf nodu olup gastrointestinal sistem tutulumu oldukça nadirdir.

OLGU

Daha önce bilinen bir hastalığı olmayan 50 yaşında kadın hasta yeni başlayan iştahsızlık, halsizlik ve epigastrik şikayetleri ile hastanemize başvurmuştur. Hastanın endoskopik incelemesinde saptanan mide korpus ve antrum proksimalinde dağınık yerleşimli çok sayıda ülsere polipoid lezyonlardan ve bulbus ön duvarda 2,5 cm çapında ülserovejetan lezyondan çoklu biyopsi alındı. Mide ve bulbus örneklerinin mikroskopik incelemesinde ülser ve hafif dereceli displazi izlenen glandların arasında mukozayı diffüz paternde infiltre eden geniş bazofilik sitoplazmalı, bir kısmı egzantirik nükleuslu, nükleol belirginliği sergilemeyen ovoid hücrelerden oluşan tümör izlendi. İmmunohistokimyasal incelemelerde tümör hücrelerinde CD38 ve Kappa hafif zincir antikoru ile pozitif boyanma izlenmiştir. PanCK, S-100, Kromogranin-A ve NSE negatifliği ile ayırıcı tanıdaki diğer tümörler dışlanmıştır. Olgu, histopatolojik ve immünohistokimyasal veriler eşliğinde “Plazma Hücreli Neoplazi” olarak yorumlandı. Tanı sonrası görüntüleme yöntemleri ve laboratuar tetkikleri ile eş zamanlı kemik iliği örneklemesi yapılan olgunun kemik iliği biyopsisi “Multiple Myelom” olarak değerlendirildi.

SONUÇ

Multiple Myelom’un gastrointestinal sistem tutulumu oldukça nadir görülmekle birlikte kötü prognoz göstergesidir. Olgumuz, Multiple Myelom’da gastrointestinal sistem tutulumunun nadir görülmesi ve atipik klinik prezentasyonu nedeniyle sunulmuştur.