Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
APENDİSYAL ENDOMETRİOZİS: ÜÇ OLGU
Elis Kangal1, Selma Şengiz Erhan1, Aytül Buğra1, Zeynep Betül Erdem1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Özet

Giriş

Endometrial dokunun uterus kavitesi dışında ektopik bulunması olarak tanımlanan endometriozis, reprodüktif dönemdeki kadınlarda sık görülür. Genellikle pelvik ağrıya neden olur. Gastrointestinal sistemde en sık rektum ve sigmoid kolonda izlenmekle birlikte apendisyal endometriozis nadirdir. Biz burada akut apendisit ön tanısı ile opere edilen ve apendisyal endometriozis tanısı alan üç olgumuzu sunmak istedik.

Olgu

Karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri ile acil servise başvuran 35 yaşındaki ilk olgu ovarial kitle ve akut batın ön tanıları ile opere edildi. Apendiks çapı 9,5 mm olup; dış yüzü ödematöz ve yer yer nodüler görünümde izlendi. Her iki overde kistik kitleler ve uterus-fundus arka duvarda endometriotik odaklarla uyumlu lezyonlar saptandı. Mevcut bulgular ile olguya kistektomi yanında apendektomi de yapıldı. Karın ağrısı ve kusma şikayetleri olan 30 ve 55 yaşındaki diğer iki olgu da akut batın ön tanısıyla opere edildi.

Her üç olgunun apendektomi materyallerinin makroskopisinde; apendiks kuyruk kısmında 0,4-0,7 cm çaplarda kirli beyaz renkli, elastik kıvamlı alanlar görüldü. Histopatolojik incelemede de; muskularis propria ve subserozal bölgede birkaç odakta küçük gruplar halinde glandüler yapılar ve çevrelerinde iğsi hücrelerden oluşan dar bir stroma dikkati çekti. Belirgin sitolojik atipi ve mitoz saptanmadı. Ayırıcı tanıya alınan endometriozis nedeniyle yapılan immunohistokimyasal çalışmada progesteron ve östrojen reseptörleri glandüler hücrelerde pozitifti. CD10 ise stromal hücrelerde pozitifti. Bu bulgularla olgularımız ‘apendisyal endometriozis’ olarak raporlandı.

Sonuç

Apendisyal endometriozis genellikle asemptomatik seyreder. Nadiren akut apendisit, perforasyon, intusepsiyon ya da alt gastrointestinal sistem kanamasına neden olabilir. Özellikle reprodüktif dönemdeki kadınlarda belli aralıklarla tekrarlayan ve akut apendisiti düşündüren karın ağrısı atakları varlığında ayırıcı tanıda akılda tutulması gereken antiteler arasında olmalıdır. İnsidental saptanabildikleri için apendektomi materyallerinde dikkatli makroskopik inceleme ve örnekleme yapılmalıdır. Mikroskopik incelemede endometrial glandüler yapılar ile stromayı düşündüren morfolojik görünümler ve bunları destekleyen immunohistokimyasal bulgular apendisyel endometriozis tanısını koymada yardımcı olacaktır.