Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
İKİ GASTRİK LİPOM OLGUSU
Şirin Küçük1, İzzet Göker Küçük2
1Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Böülümü / Uşak
2Kemalöz Aile Sağlığı Merkezi / Uşak

Özet

Lipomlar benign adipoz dokudan kaynaklanan mezenkimal orijinli tümörlerdir. Midede nadir bulunurlar (1-7,11-14). Genellikle submukozal yerleşimlidir (2,3,5). Mide lipomlarının 2 cm’den küçük olanları asemptomatik olup büyük olanlar ise kanama, obstrüksiyon, kusma ve ağrı gibi semptomlara neden olur (1,3,5,10-14). Endoskopik biyopsiler esnasında rastlantısal olarak bulunup rezeksiyon veya subtotal gastrektomi ile tedavi edilir (3,11). İlk hasta dispeptik ve üst gastrointestinal kanama (melena) şikâyetleriyle başvuran 77 yaşındaki erkek hasta. Hastanın endoskopik incelenmesinde antrum yerleşimli obstrüksiyon ve mukozal düzensizlik yapan 3 cm çapında kitle tariflendi. İkinci hastamız da benzer şekilde dispeptik yakınmalarla kliniğe başvuran 65 yaşında kadın hasta. Hastanın yapılan endoskopik incelenmesinde mide korpus antrum bileşkesi yerleşimli 2,5-3 cm çapında ortası hafif çökük kitle tariflendi. Her iki olguyada subtotal gastrektomi yapıldı. Materyallerin histopatolojik incelenmesi sonucunda olgulara gastrik lipom tanısı verildi. Bu makalede nadir görülen gastrik lipom tanısı alan iki olgunun klinikopatolojik bulgularının literatür bilgileri eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır.