Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
GASTRİK MEDÜLLER KARSİNOM: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
Deniz Altındağ1, Ebru Çakır1, Fatma Hüsniye Dilek1, Ilgın Aydın1, Osman Nuri Dilek2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Bölümü
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü

Özet

Öz:

Giriş

Gastrik medüller karsinom (GMK), lenfoepitelyoma benzeri karsinom veya lenfoid stromalı karsinom olarak da adlandırılır. Sıklıkla proksimal mide veya mide güdüğünde lokalizedir. Erkeklerde daha sık görülür. Histopatolojik olarak az gelişmiş tübül yapıları ve stromada belirgin lenfoid infiltrasyon ile karakterizedir. Olguların %80’den fazlası Epstein-Barr virüs (EBV) enfeksiyonu ile ilişkilidir. Bu tümörün prognozu konvansiyonel mide kanserlerine oranla daha iyidir.

Olgu

65 yaşında erkek hasta mide kanseri ön tanısı ile dış merkezden hastanemiz Genel Cerrahi polikliniğine konsulte edilmiştir. PET-CT görüntülemesinde mide korpusu büyük kurvaturda primer tümör ile uyumlu kitle ve büyük kurvatur ile inen kolon arasında üç adet metabolik aktivite artışı göstermeyen lenf nodu izlenmiştir. Dış merkezde endoskopik biyopsisi kötü diferansiye adenokarsinom olarak raporlanmıştır. Olguda total gastrektomi, çölyak lenf nodu diseksiyonu ve splenektomi uygulanmıştır. Gastrektomi materyalinin makroskopik incelenmesinde, korpus yerleşimli 9x6.5x3.2 cm boyutunda, polipoid görünümde iyi sınırlı, serozal yüzde çekinti yapmış, beyaz renkli solid tümör izlendi. Mikroskopik kesitlerinde, lenfositten zengin stromada, solid paternde gelişim göstermiş büyük ve pleomorfik, veziküler nükleuslu, belirgin nükleollu atipik hücrelerden oluşan, itici sınırlara sahip neoplazi izlendi. Lenfovasküler ve perinöral invazyon mevcuttu. Tümör muskularis propiaya invaze görünümde olup mide etrafından örneklenen toplam 24 lenf nodunun 3’ünde metastaz izlendi. İnsidental olarak dalak kapsülü komşuluğunda ektopik pankreas dokusu görüldü. İmmünohistokimyasal incelemede 2 ayrı bloğa uygulanan sinaptofizin, kromogranin ve CD56 tümör hücrelerinde negatif, EBV fokal nükleer pozitif idi. Histopatolojik ve immunohistokimyasal veriler ile olgu GMK tanısı aldı.

Sonuç

GMK’lar farklı klinikopatolojik özellikleri ve genetik değişiklikleri olan, nadir görülen tümörlerdir. Biyopsi materyallerinde tanınması zor olmakla birlikte, daha iyi prognozlu olması nedeniyle rezeksiyon materyallerinde ayırıcı tanıda akılda tutulması gereken antitelerden biridir.