Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
OSTEOKLAST BENZERİ MULTİNÜKLEER DEV HÜCRE İÇEREN MEME KARSİNOMU
Özge Ağtaş1, Ferah Tuncel Daloğlu1
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Özet

Giriş

Osteoklast benzeri multinükleer dev hücre içeren meme karsinomları ilk kez 1979 yılında tariflenen nadir görülen bir tümördür. İnvaziv epitelyal komponente eşlik eden dev hücreler ile karakterizedir. Dev hücreler genellikle inflamatuvar hipervasküler stroma nedeniyle ortaya çıkar. Hastaların yaş aralığı 28-88’dir. Radyolojik olarak iyi sınırlı olması ve benign lezyonlar ile karışabilmesi nedeni ile nadir görülen olgumuz sunuma değer bulunmuştur.

Olgu

48 yaşında kadın hasta sağ memede ele gelen ve büyüyen kitle şikayeti ile başvurdu. Mammografide 2-3 cm çapında kitlesel lezyon ve kalsifikasyon görüldü. BIRADS Kategori 5 olarak raporlandı. PET/CT’ de üst dış kadranda hipermetabolik kitle izlendi. Biyopsi sonucu invaziv duktal karsinom olarak raporlanan hastaya sağ modifiye radikal mastektomi ve aksiller diseksiyon yapıldı. Mastektomi materyalinin makroskopik incelemesinde üst orta-dış kadranda bulunan, 6.3x6x4 cm boyutlarında, sınırları düzenli, krem beyaz renkte, solid, sert özellikte lezyon ve komşuluğunda etsi görünümde, iyi sınırlı, daha yumuşak kıvamlı, kırmızı-kahverenkte farklı bir alan izlendi. Kesitlerde invaziv duktal karsinom yanısıra makroskobide farklılık gösteren alanları temsil eden yerlerde tümöre eşlik eden çok sayıda osteoklast benzeri dev hücre izlendi ve CD68 ile bu hücrelerde boyanma görüldü. Pansitokeratin ile epitelyal tümöral hücrelerde boyanma mevcutken, osteoklast benzeri hücrelerde boyanma izlenmedi.

Sonuç

Osteoklast benzeri dev hücreler içeren karsinomlar; meme, tiroid bezi, akciğer, pankreas, karaciğer, safra kesesi ve böbrekte bildirilmiştir. Memede görülen bu tümörlerdeki karsinomatöz yapı sıklıkla invaziv duktal karsinomdur. Makroskopik olarak iyi sınırlı, koyu kahverengi ya da kırmızı-kahverengi tümör karakteristik bulgudur. Bu bulgularla ayırıcı tanıya pigmente metastatik melanom alınır. Ayrıca myeloid metaplazi ve granülomatöz inflamasyon ayırıcı tanıya alınmalıdır.

İyi sınırlı olan bu tümörlerin preoperatif radyolojik görünümlerinin benign olarak yorumlanabilmesi osteoklast benzeri dev hücreli meme karsinomunun tedavisinde gecikmelere neden olabilir. Bu nedenle nadir görülen olgumuzun literatür eşliğinde paylaşımı akla gelmesini arttıracaktır.