Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
OLGU SUNUMU: İNSİTU DUKTAL KARSİNOMA VE GRANÜLOMATÖZ LOBÜLER MASTİT BİRLİKTELİĞİ
Mine Özşen1, Şahsine Tolunay1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Bursa.

Özet

Giriş

Granülomatöz lobüler mastit ilk kez 1972 yılında Kessler ve Wolloch tarafından tanımlamış nadir bir kronik meme hastalığıdır.

Etiyolojisi net olarak aydınlatılamamış olan lezyonda, mikroorganizma içermeyen non kazeifiye granülomların bulunması karakteristiktir.

Genellikle kitle lezyonu şeklinde semptom veren hastalık, klinik ve radyolojik olarak meme karsinomunu taklit edebilir.Ayırıcı tanısında karsinoma ve diğer granülomatöz iltihap yapan nedenlerin akılda tutulması gerekmektedir.

Olgu

35 yaşında kadın hasta, yaklaşık 9 ay önce bir süreden beri devam eden sağ memede şişlik şikayeti ile dış merkeze başvurmuştur.Yapılan fizik muayene ve radyolojik tetkikler doğrultusunda, antibiyotik tedavisi uygulanan olgu bu tedaviden yarar görmemesi üzerine hastanemiz genel cerrahi kliniğine yönlendirilmiştir.

Hastanemizde yeniden değerlendirilen olguya çekilen ultrasonografi sonucunun granülomatöz mastit düşündürmesi üzerine steroid tedavisine başlanmış ancak bu tedaviden de yarar görmemesi üzerine eksizyon planlanmıştır.

Patoloji laboratuarımıza gönderilen eksizyon materyalinin makroskobik değerlendirmesinde; kesit yüzeylerinde yer yer gri beyaz renk değişim alanlarının olduğu saptandı.

Hazırlanan kesitlerin histopatolojik incelemesinde; lobüle sınırlı non kazeifiye granülomların yanı sıra 4 ayrı odakta bazal membranı aşmayan duktal lobüler sistemde sınırlı neoplastik epitelyal hücre proliferasyonu ve bu hücrelerde kribriform yapılanma dikkati çekti.

Yapılan histopatolojik ve immünohistokimyasal incelemeler doğrultusunda olguya granülomatöz mastit ve insitu duktal karsinoma tanısı verildi.

Sonuç

Granülomatöz lobüler mastit, hemen her zaman genç doğurgan kadınlarda görülen, sıklıkla da yeni gebelikle ilişkili inflamatuar bir hastalıktır.

Granülomatöz lobüler mastit tanısı; histopatolojik ve mikrobiyolojik değerlendirmeye dayanmaktadır. Histopatolojik değerlendirmede çoğu kez nötrofil içeren başlıca lobulosentrik granülomların varlığı karakteristiktir.Granülomlarda nekroz görülebilir ancak kazeifikasyon nekrozu görülmez.

Klinik ve radyolojik olarak karsinoma ile karışabilen bu lezyonun duktal karsinoma ile birlikteliği oldukça nadirdir. Kronik inflamasyonun kansere neden olduğu bilinmekle birlikte granülomatöz lobüler mastit zemininde karsinoma gelişip gelişmediği, henüz tartışma konusudur.Granülomatöz lobüler mastitten kaynaklanan meme kanserinin patogenezi henüz aydınlatılamamıştır.

Bizim olgumuz çok nadir ve patogenezi tartışmalı olan insitu duktal karsinoma ve granülomatöz mastit birlikteliği olarak sunulmaya değer bulunmuştur.