Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
NİPPLE ADENOM
Fahriye Seçil Tecellioğlu1, Saadet Alan1, Neşe Karadağ1
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Malatya

Özet

Giriş

Meme başı adenomu laktiferöz duktuslardan köken alan, nadir görülen benign bir tümördür. Meme başı duktus adenomu, papiller adenom, eroziv adenomatozis, florid papillomatozis vb. adlandırmalar kullanılır. Geniş bir yaş dağılımı ( 20-87 yaş arası) vardır. Genellikle kadınlarda görülen bir tümör olmasına karşın erkeklerde, nadiren adölesanlarda da görülebilir. Klinikte meme başında sert elastik nodül, meme başı erozyonu ve/veya kanlı-seröz akıntı eşlik eder. Tanı güçlüğü yaratabilecek durumlar Paget Hastalığı ile invaziv meme karsinomudur.

Olgu

53 yaşında kadın hasta, memede kitle nedeniyle başvurdu. Muayenesinde meme başında seröz akıntı ve meme başı arkasında ele gelen sert kitle mevcuttu. Mammografi normaldi. Ultrasonografide retroareoler alanda, saat 4 hizasında 4x3 mm boyutta bazıları hafif yoğun içerikli birkaç adet kistik lezyon izlendi. Histopatolojik incelemede yüzey epiteline uzanım gösteren kistik genişlemiş laktiferöz duktuslar ve çevresinde kompleks yapıda prolifere duktüller görüldü. Bazı duktuslarda apokrin metaplazi mevcuttu. Prolifere duktullerde normal duktüllerdekine benzer 2 sıralı hücre tabakası mevcuttu. Glandüler hücrelerin nükleusları düzgün sınırlı, uniform, yuvarlak/oval şekilliydi. Atipi ve mitoz görülmedi. Duktuslar etrafında hafif inflamatuar hücre infiltrasyonu ve hafif fibrozis mevcuttu. Olgu meme başının adenomu olarak raporlandı.

Sonuç

Meme başı adenomu meme başı areola kompleksinden köken alan genellikle yaşamın dördüncü ve beşinci dekadları arasında nadir görülen benign bir tümördür. Bu lezyon çoğunlukla tek taraflı ve seröz-kanlı meme başı akıntısı ile gelir. Dünya Sağlık Örgütü bu lezyonu epitelyal komponent proliferasyonu olsun olmasın meme başının toplayıcı kanallarının çevresinde epitelyal ve miyoepitelyal hücrelerle döşeli küçük tübüllerin kompakt proliferasyonu olarak tanımlamaktadır. Ayırıcı tanıda memenin Paget hastalığı, düşük dereceli duktal karsinoma in situ, tübüler karsinom, infiltratif syringomatöz adenom, subareolar soliter santral papillom ve invaziv meme karsinomu, olmasından dolayı önem arzeder.