Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
BİLATERAL MASTEKTOMİ MATERYALİNDE EŞZAMANLI İNVAZİV LOBÜLER VE DUKTAL KARSİNOM
Hasan Dindar1, Meltem Öznur2, Ayşegül İsal Arslan2
1Tekirdağ Devlet Hastanesi
2Namık Kemal Üniversitesi

Özet

Giriş

65 yaşında postmenopozal kadın hasta bilateral memede kitle farketmesi üzerine yapılan tetkikler sonucunda sağ memede invaziv lobuler karsinom, sol memede invaziv duktal karsinom saptanmıştır. 1 yıl içerisinde başlangıçtaki memenin karşı tarafında da karsinom oluşumu senkron meme karsinomu olarak kabul edilmektedir.Her iki memede senkronöz kanser olasılığı meme kanserleri içinde %2 olmakla birlikte farklı histolojilerdeki senkronize bilateral invaziv duktal ve lobuler karsinom birlikteliği daha da nadirdir.

Olgu

Sağ memede kitle şikayeti ile kliniğe başvuran hastanın mammografi taramasında her 2 memede kitle saptanmıştır. Dış merkezde çalışılan iğne biyopsileri sağda lobüler, solda duktal invaziv karsinom olarak raporlanmıştır. Laboratuvarımıza bilateral modifiye radikal mastektomi materyali gönderilmiştir. Sağ memede 2,2 cm çaplı invaziv lobüler karsinom ile uyumlu kitle saptanmış olup sağ aksiller diseksiyonda 3 adet metastatik lenf nodu mevcuttur. Sol memede 1,5 cm çaplı kitle histolojik grade 3 invaziv duktal karsinom olarak raporlanmıştır.

Sonuç

Bilateral meme karsinomu nadir görülmekte olup genç yaş, aile hikayesi, multisentrik hastalık, nulliparite ve lobüler karsinom histolojisi gibi faktörlerle sıklığı artmaktadır. Erken tanı almak adına tümörün bilateralite ihtimali her zaman göz önünde bulundurulup bu yönde tetkik edilmelidir. Farklı histolojideki senkron meme kanserleri oldukça nadir görülmektedir.