Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
MEMENİN C-ERBB2 POZİTİF İNVAZİV PAPİLLER KARSİNOMU
Hasan Dindar1, Nilay Bakoğlu2
1Tekirdağ Devlet Hastanesi
2Karadeniz Teknik Üniversitesi

Özet

Giriş

Memenin invaziv papiller karsinomu tüm yeni tanı meme kanserlerinin yaklaşık olarak %0.5 ini oluşturmakta olup en nadir meme kanseridir. Genellikle postmenopozal yaşlı kadınlarda, çok nadiren erkeklerde görülmektedir. Bunun yanında memenin diğer yaygın görülen kanserlerine göre prognozu daha iyidir. Genellikle noninvaziv papiller karsinom zemininde, en sık da papiller duktal karsinoma insitu zemininde gelişmektedir. Bu neoplazide immünhistokimyasal çalışma sonuçları tipik olarak östrojen ve progesteron reseptörleri pozitif, C-erb B2 negatif beklenmektedir. Literatürde C-erb B2 pozitif vakaya rastlanmamıştır. Olgumuz hem nadir görülen meme tümörü olması, hem de C-erb B2 pozitif olması nedeniyle sunulmaya uygun görülmüştür.

Olgu

81 yaşındaki postmenopozal bayan hastanın sağ memesindeki 6x4 cm boyutlu kitleye önce iğne biyopsi yapılmış olup histopatolojik inceleme sonucu invaziv karsinom gelmiştir. Bunun üzerine hastaya parsiyel mastektomi ve aksiller diseksiyon uygulanmıştır. Mikroskobik incelemede fibrovasküler korlar etrafında sellüler nitelikte etrafında myoepitelyal hücrelerin bulunmadığı papiller yapılar ve tanı için gerekli olan fibröz kapsül dışında invazyon odakları saptanmıştır. Olgumuzda invazyon odaklarına ek olarak duktal karsinoma insitu odakları mevcuttur. Olgu invaziv papiller karsinom olarak raporlanmıştır. Diseke edilen 14 lenf nodu reaktif niteliktedir. Neoplazinin histolojik tipi, immünhistokimyasal markırlar olan P63, Kalponin ve CD10 ile papiller alanların içinde ve çevresinde negatif saptanarak kanıtlanmıştır. Yine immünhistokimyasal olarak çalışılan C-erbB2 ile literatürün aksine neoplastik hücrelerde %10 dan fazla oranda orta şiddette boyanma ile skor 2 şiddetinde pozitiflik saptanmıştır.

Sonuç

İnvaziv karsinom tanısı yalnızca fibröz kapsül dışında invazyon odağı bulunması halinde verilmektedir. Eğer invazyon yoksa enkapsüle papiller karsinom, in situ olarak değerlendirilmelidir. Olgumuz, invazyonun olması ve bu tümörlerde literatürde araştırmamıza göre negatif beklenen C-erbB2 nin pozitif sonuçlanması nedeniyle nadirdir ve sunulmaya değer bulunmuştur.