Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
İNCE BARSAKTA İNVAJİNASYONA NEDEN OLAN METASTATİK OSTEOSARKOM: OLGU SUNUMU
Büşra Yaprak Bayrak1, Ahmet Tuğrul Eruyar1, İbrahim Kuşkonmaz1, İsa Çam2
1Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarı, Derince, Kocaeli
2Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı, Derince, Kocaeli

Özet

Giriş

İnvajinasyona neden olan osteosarkom metastazı çok nadir görülür ve prognozu kötü seyreder. İngilizce literatürde bugüne kadar 9 vaka bildirilmiştir. Biz bu posterde jejunumda intestinal invajinasyona neden olan metastatik osteosarkomlu bir olgu sunduk.

Olgu Sunumu: 4 senedir sağ distal femurda primer osteosarkom nedeniyle takipli, yaygın akciğer, karaciğer metastazları olan 24 yaşında kadın hasta karın ağrısı, kusma şikayetleri ile hastanemize başvurdu. Kontrastsız batın BT’de jejunal segment duvar kalınlığı artmış, invajinasyon gösteren segment proksimalindeki ince barsak ansında ileus ile uyumlu dilatasyon ve hava-sıvı seviyesi görüldü. Acilen ameliyata alındı. Tümörü içeren jejunum rezeke edildi. Makroskopik olarak ince barsak duvarına bir sapla tutunmuş yüzeyi frajil görünümde en geniş çapı 5 cm olan polipoid yapı izlendi. Mikroskopide ise iğsi/poligonal şekilli, belirgin sitolojik atipili, yaygın mitotik aktivite içeren, fibrosarkom benzeri demetsel yapılanmalar gösteren hücreler izlendi. İmmunohistokimyasal olarak vimentin pozitif, SMA, demsin, CD34, HMB45, S100, pansitokeratin, EMA, CD117, kromogranin, sinaptofizin negatif idi. Histopatolojik inceleme sonucu tümör osteosarkom metastazı olarak rapor edildi.

Tartışma/

Sonuç

Osteosarkom, kemiklerin en sık görülen malign tümörüdür ve çoğunlukla uzun kemiklerin metafiz kısımlarında görülür. Prognozu kötüdür. Metastatik osteosarkomlu hasta yönetimi, kemoterapinin rejimleri, primer ve sekonder lezyonların cerrahi rezeksiyonuyla ilişkilendiren etkili multidisipliner bir yaklaşım sayesinde son 20 yılda dramatik bir şekilde gelişti. Bu olgularda akciğerler, metastazın en yaygın görülen bölgesidir; diğer ektrapulmoner alanlar ise iskelet sistemi ardından beyin, karaciğer, pelvis ve yumuşak dokudur. Nadiren, melanoma, leiomyosarkom ve osteosarkom gibi bağırsakta metastatik malignitelerin invajinasyona neden olduğu bildirilmiştir. Bizim vakamız ingilizce literatürde ince barsakta osteosarkom metastazı nedeniyle invajinasyon görülen onuncu ve Türkiye’de kaydedilen ilk vakadır. Jejunum en yaygın lokalizasyondur. Klinik olarak, karın ağrısı, kusma ve rektal kanama en sık görülen semptomlardır. Bağırsak tıkanıklığı düşündüren belirtiler ve bulgularla başvuran bir kanser hastasında invajinasyon ayırıcı tanıya alınmalı, görüntülemeler yardımıyla da tanı konulursa cerrahi tedavi düşünülmelidir. Bu, özellikle çok ajanlı kemoterapi ile tedavi edilen hastalar için geçerlidir.