Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
BEKLENDİK BİR TÜMÖRÜN BEKLENMEDİK BULGULARI: TENDON KILIFININ LOKALİZE TİP DEV HÜCRELİ TÜMÖRÜ
Dilara Özyiğit Büyüktalancı1, Türkan Atasever Rezanko1
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Bölümü

Özet

GİRİŞ: Tendon kılıfının lokalize tip dev hücreli tümörü (nodüler tenosinovit), erişkinde elde ganglion kistinden sonra görülen en sık ikinci benign tümördür. Olgularımız yaş ve lokalizasyon olarak tipik olmakla birlikte morfolojik olarak atipik özellikler gösterdiklerinden, ayırıcı tanıda diğer malign tümörlerle karışabilecek olmaları nedeniyle sunulmuştur.

Olgu 1: 50 yaşında kadın hasta, sol el 2. parmak yerleşimli 1.5 cm çaplı ağrısız kitlenin mikroskopik incelemesinde, klasik morfolojik bulguların yanısıra tümörde 10 büyük büyütme alanında 5-6 mitoz görüldü ve Ki-67 proliferasyon indeksi %20 olarak değerlendirildi. Mitotik aktivite artışının, malignite ya da metastaz potansiyeli açısından anlamlı kabul edilmediği raporda belirtilerek nüks açısından olgunun yakın takibi önerildi.

Olgu 2: 35 yaşında kadın hasta, sol el 3. parmak volar yüzde 1.8 cm çaplı yumuşak doku lezyonunun mikroskopik kesitlerinde, klasik morfolojik bulguların yanısıra tümör içinde periferik yerleşimli çok sayıda vasküler trombüs dikkati çekti. Literatürde % 5’e varan oranlarda bildirilen tümör trombuslarının, malignite bulgusu olarak kabul edilmediği raporda belirtilerek olgunun nüks açısından yakın takibi önerildi.

Olgu 3: 50 yaşında erkek hasta, sol el 3. parmakta 1 cm çaplı ağrısız kitlenin mikroskopik incelemesinde, iğsi-oval nükleuslu, hipersellüler diffüz proliferasyon izlendi. İmmünohistokimyasal incelemede, vimentin pozitif, CD68 fokal pozitif, EMA, sitokeratin AE1-AE3, düz kas aktin, desmin ve S100 negatifti. Ki-67 %40 idi. Multinükleer benign dev hücreler ya da köpüklü makrofajlar izlenmemekle birlikte, yerleşim, histopatolojik ve immünohistokimyasal bulgular tendon kılıfının dev hücreli tümörünü desteklemekte idi. Lezyonun cerrahi sınırlarda devam etmesi, artmış hücresellik ve yüksek proliferasyon indeksi nedeniyle olgunun yakın takibi önerildi.

Sonuç

Tipik yerleşimi ve morfolojik görüntüsü ile tanıda zorluk yaratmayan tendon kılıfının lokalize tip dev hücreli tümörü; bazen artmış hücresellik, artmış mitotik aktivite ve tümör trombüslerinin varlığı ile karşımıza çıkabilir. Bu durum malign yumuşak doku tümörlerini akla getirebilir ve ayırıcı tanıda zorluk yaratabilir. Bu tip atipik bulguların farkındalığı ve çok sayıda örnekleme ile konvansiyonel alanları göstermek doğru tanıda önemlidir.