Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
ROMATOİD ARTRİT TANILI 61 VE 58 YAŞINDA ERKEK KARDEŞLERDE KALÇA PROTEZİ SONUCUNDA OKRONOZİS PATOLOJİK TANISI
Taşkın Erkinüresin 1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği

Özet

Bu bildiri kongrede poster sunum olarak kabul edilmiş, ancak asılmamış olması nedeniyle özeti yayınlanmamıştır.