Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
İNKLÜZYON CİSİMCİKLİ FİBROMATOZİS:NADİR BİR OLGU
Güzide Ayşe Ocak1, Erdem Ayık1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Özet

GİRİŞ

İnklüzyon cisimcikli fibromatozis (İCF) infantlarda el veya ayak parmaklarında lokalize, nadir görülen benign bir tümördür.Multiple olma ve tekrarlama eğilimindedir. Histopatolojik olarak; intrasitoplazmik eozinofilik inklüzyon cisimcikleriyle karakterlidir.

OLGU

15 aylık kız bebek sol el 3. Parmak distalindeki cilt altı kitle nedeniyle dış merkeze başvurmuş ve kitle eksizyonu sonrası yapılan histopatolojik incelemede “leiomyom” tanısı almıştır. Tümör bloklarının anabilim dalımızda tekrar incelenmesinde; dermiste kısa fasiküller ve yer yer girdapsı yapılar oluşturan, elonge nükleuslu, yer yer küçük nükleollü hücrelerden oluşan, 10 BBA’da 2 adet mitozun izlendiği tümöral lezyon izlenmiştir. Uygulanan Massson Trikrom ile daha iyi görünür hale gelen intrasitoplazmik eozinofilik inklüzyonlar saptanmıştır. Ayrıca tümör hücreleri immunohistokimyasal dezmin, kalponin ve düz kas aktin antikorları ile immun reaksiyon göstermiştir. Bu bulgularla olgu “İCF” tanısı almıştır.

SONUÇ

İCF’in tüm yumuşak doku tümörlerinin %0.1’ini oluşturan nadir bir tümör olması nedeniyle olgumuzu klinik, histopatolojik ve immunhistokimyasal özellikleriyle sunmayı amaçladık.