Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
BORDERLİNE BRENNER TÜMÖRÜ: NADİR OLGU
Hasan Dindar1, Ayşegül İsal Arslan2, Meltem Öznur2
1Tekirdağ Devlet Hastanesi
2Namık Kemal Üniversitesi

Özet

Giriş

Brenner tümörü tüm over neoplazmlarının yaklaşık %2-3 ünü oluşturmakta olup bunların da yalnızca %3 ü borderline tümörlerdir. Brenner tümörleri transisyonel hücreli tümörler olup immünhistokimyasal olarak da gerçek ürotelyal diferansiyasyon gösterir. Borderline tanısı için neoplazmın orta yada yüksek derecede atipi gösterip çok katlı ürotelyal epitelle döşeli papiller yapılar halinde düzenlenmesi ve invazyon içermemesi gerekmektedir.

Olgu

51 yaşında kadın hastaya tedaviye dirençli menometroraji nedeniyle TAH+BSO yapılmıştır. Makroskobik incelemesinde her iki over 2,5 cm çapında olup 0,5 ve 0,8 cm çapında kistik alanlar içermektedir. 0,5 cm çapındaki kistin mikroskobik incelemesinde kist epiteli papiller yapılar yapan çok katlı ürotelyal epitel şeklinde düzenlenmiş, nükleuslarda atipi, çentik ve her 400x lik büyütme alanında yaklaşık 2-3 mitoz figür görülmüştür. İnvazyon saptanmamıştır. İmmünhistokimyasal çalışmada neoplazmda Ki67 indeksi yüksek, CK7 pozitif, CK20 negatiftir. Bu bulgularla borderline brenner tümörü ölarak raporlanmıştır. Karşı overde kistik follikül mevcuttur.

Sonuç

Borderline tümörler zaten nadir görülen brenner tümörlerinin %3 ü gibi az bir oranında karşılaşılabilmektedir. Underdiagnoz yapmamak için neoplazmın nükleer özelliklerinin dikkatli incelenmesi gerekmekle birlikte borderline tümörler ooferektomi sonrası benign seyir göstermektedir. İnvazyon içermemesiyle de malign tümörlerle ayrıcı tanı yapılmaktadır.