Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
RENAL PELVİSİN SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMU: BİR OLGU SUNUMU
Afife Uğuz1, Şirin Başpınar1, Alim Koşar2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Isparta

Özet

GİRİŞ: Primer renal pelvisin skuamöz hücreli karsinomu nadirdir ve tüm malign renal tümörlerin %0,5-0,8’ ini oluşturur. Diğer üst üriner sistem maligniteleri ile karşılaştırıldığında ileri evrede tanı alırlar ve daha kötü prognozludurlar. Kronik iritasyon, inflamasyon, enfeksiyon, renal taş varlığı, ekzojen ya da endojen kimyasal maruziyeti ve radyoterapi risk faktörlerindendir. Kronik iritasyona yanıt olarak oluşan skuamöz metaplaziden geliştiği ileri sürülmektedir. Burada nadir görülen bir renal pelvis skuamöz hücreli karsinomu olgusu literatür bilgileri eşliğinde sunuldu.
OLGU: Yan ağrısı şikayeti ile hastanemize başvuran 72 yaşında erkek hastanın kontrastlı üst abdomen ve alt abdomen BT’sinde sol böbrek orta-alt kesimde 5,6x5x4,9 cm ölçülerinde olan, içinde 1,5 cm taş barındıran kistik kitle saptandı. Hastaya sol radikal nefrektomi uygulandı. Materyalin makroskobik incelemesinde böbrek orta-alt polde yerleşen 7x6,2x5,5 cm boyutlarında içerisinde 1,2 cm çapında taş bulunan pelvis ile ilişkili tümör izlendi. Tümörün gerota fasyasına bitişik olduğu ayrıca böbrek hilusunda renal arter ven ve üreterin etrafını sardığı görüldü. Mikroskobik olarak skuamöz metaplazi alanları yanı sıra renal pelvisten başlayıp böbrek parankimine infiltrasyon yapan atipik skuamöz hücrelerden oluşan tümör görüldü. Tümörde invaziv ürotelyal karsinom ya da in situ ürotelyal diferansiyasyon izlenmedi.Yapılan immunhistokimyasal incelemede tümör hücrelerinde p63 ve CK5/6 ile pozitiflik, CK7, CK20, RCC, CD10 ile negatiflik izlendi. Perirenal yağ dokusu, gerota fasya invazyonu ve renal arter ven cerrahi sınırında damar duvarında invazyon görüldü ve olgu orta derecede diferansiye skuamöz hücreli karsinom pT4 şeklinde raporlandı.
SONUÇ: Renal pelvisin skuamöz hücreli karsinomu oldukça nadir görülmesine rağmen böbrek taşı öyküsü ile birlikte renal pelvis kitlesi olan olgularda akılda tutulmalı ve histopatolojik olarak skuamöz diferansiyasyon gösteren ürotelyal karsinomdan ayrımı yapılmalıdır.