Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
TESTİSTE KİTLE; SPLENOGONADAL FÜZYON; DALAK.
Devrim Kahraman1, Özgür Özen2, Ahmet Güdeloğlu3, Ömer Günhan1
1Tobb Teknoloji Ve Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi
2Ankara Memorial Hastanesi
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Özet

Giriş

Testis ve paratestiküler dokularda çeşitli kitlesel lezyonlar bildirilmiş olmakla birlikte paratestiküler dokularda en sık olarak benign ve malign mezenkimal tümörler izlenirken; testis parankiminde en sık % 95’ini germ hücreli tümörler oluşturmak üzere primer testis tümörleri görülür. Testiste kitlenin nadir bir sebebi splenogonadal füzyon (SGF); nadir bir konjenital anomalidir. Anomalinin çoğunluğu farklı bir sebeple incelenen testiste insidental olarak ya da otopsi sırasında saptanır. SGF’nun % 55’ini oluşturan ‘continuous’ tipinde normal dalak dokusu tespit edilir.

Olgu

İnfertilite ön tanısıyla incelenen 28 yaşında erkek hastada sağ testiste kitle tespit edilmiştir. Yapılan USG’sinde 1,5 cm çapında kanamalı solid iyi sınırlı lezyon saptanmış ve hastaya radikal orşiektomi uygulanmıştır. Operasyon materyalinin incelemesinde lezyonun testis parankimi içerisinde histolojik olarak normal sınırlar içerisinde dalak yapısını temsil ettiği saptanmıştır.

Sonuç

SGF testiste nadir görülen bir konjenital anomali olup; testis kitlesinin de nadir bir nedenidir. Olgumuzda saptanan ve normal dalak yapısını temsil eden bu lezyon ilginçtir.