Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
LENF NODLARININ KAPOSİ SARKOMU İLE TUTULUMU: 2 OLGU SUNUMU
Özlem Ton Eryılmaz1, Rabia Doğukan1, Fatih Mert Doğukan1, Fevziye Kabukçuoğlu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Özet

Giriş

Lokal agresif endotelyal bir tümör olan Kaposi sarkomu, yama, plak, nodül şeklinde cilt tutulumu yanı sıra mukozal yüzeylerde, lenf nodlarında ve iç organlarda tutuluma neden olur. Multifokal hastalıkta lenf nodlarında Kaposi sarkomu nadiren görülürken, lenf nodunun primer Kaposi Sarkomuna daha da az rastlanır.

Olgu 1: 13 yıl önce larenks karsinomu nedeniyle total larenjektomi ve sağ boyun diseksiyonu öyküsü olan ve radyoterapi alan 65 yaşındaki kadın hasta boyun sol tarafta şişlik nedeniyle dış merkeze başvurmuş. Görüntülemeler sonunda metastaz ön tanısıyla eksizyon önerilen hastanın dış merkez patoloji sonucu malign tümör metastazı olarak yorumlanmıştır. Lenf bezi konsultasyon bloklarına ait kesitlerde periferde rezidüel lenfoid doku yanı sıra, yarık benzeri boşluklar oluşturan, iğsi hücrelerden oluşan, yer yer ektatik, anastomozlaşan damar yapıları içeren tümöral lezyon görüldü. Bu lezyona uygulanan immunohistokimyasal çalışmada CD31, CD34 ve HHV-8 ile pozitif boyanma saptandı. Lenf bezinde Kaposi sarkomu olarak değerlendirildi.

Olgu 2: Edinsel immün yetmezlik nedeniyle takipli, bel, bacak, kollar ve boyunda morumsu plaklar gözlenen 55 yaşındaki erkek hastada yapılan tetkikler sonucunda hepatosplenomegali ve yaygın lenfadenopati saptandı. Hastada lenfoma ve tüberküloz lenfadenit ön tanısıyla aksiller lenf bezi eksizyonu yapıldı. Materyale ait kesitlerde lenf bezinde yarık benzeri boşluklar oluşturan ekstravaze eritrositlerin ve yer yer anastomozlaşan damar yapılarının da dikkati çektiği iğsi hücreli lezyon görüldü. İmmunohistokimyasal çalışmada lezyon CD34 ve HHV-8 ile pozitif boyandı. Olguya Kaposi Sarkomu tanısı verildi.

Sonuç

Kaposi sarkomu sporadik, endemik ve epidemik formları olan, HHV-8 ile ilişkili, deri, mukozal yüzeyler, lenf bezleri ve iç organları tutan, multifokal olma eğiliminde düşük gradeli bir neoplazmdır. Epidemik formu HIV pozitif, edinsel immün yetmezlikli hastalarda sıklıkla görülür. Lenf bezi tutulumu oldukça nadir olmakla birlikte, ayırıcı tanıya metastatik tümörler, HIV lenfadenitinin vasküler hiperplazisi, Castleman hastalığı, anjioimmunoblastik lenfadenopati, basiller angiomatozis, anjiyosarkom gibi antiteler alınmalıdır.

?

?