Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
UTERUSUN ATİPİK LEİOMYOMU
Figen Aslan1, Mine İslimye Taşkın2
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi,patoloji
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi,kadın Hastalıkları Ve Doğum

Özet

Giriş

Uterus leiomyomu kadın genital sisteminin en sık görülen tümörüdür.Leiomyomların çoğu olağan leiomyomlar olarak görülürken bazen leiomyomların nadir varyantlarıyla da karşılaşılabilmektedir.Bu varyantlar arasındaki symplastic/bizaar ya da pleomorphic leiomyom olarak da adlandırılan atipik leiomyomlar genel olarak benign davranış göstermelerine rağmen intrauterin veya ekstrauterin nüksler gösterebilmektedirler.Histolojik olarak leiomyosarkomlara benzerler hatta bunları leiomyosarkomun prekürsör lezyonu olarak kabul eden yazarlar ve prognostik belirteçleri vurgulayan çalışmalar da vardır. Atipik leiomyomlar, fokal,multifokal ya da yaygın olarak görülebilen orta veya şiddetli derecede pleomorfik ,atipik bizaar hücrelerle karakterizedir.Mitoz düşük olarak(< 7/10 Büyük Büyütme Alanı) görülürken koagülatif tümör hücre nekrozu göstermezler.Biz burada atipik leiomyom olgumuzu leiomyosarkomdan ayırıcı tanısı ve prognostik belirteçleri açısından histopatolojik özellikleriyle sunuyoruz.

Olgu

Uterusda multipl leiomyomlar nedeniyle Laporoskopik Histerektomi ve Bilateral Salpingooferektomi yapılan 56 yaşında kadın hastanın uterusunda makroskopik olarak en büyüğü 5 cm olan intramural ve subseröz yerleşimli multipl myomlar görüldü.En büyük myomun mikroskopik incelemesinde multifokal odaklarda atipik hücreler izlendi.Bu hücreler sıklıkla multipl nükleuslu,hiperkromatik,pleomorfik atipik bizaar hücreler şeklindeydi.Mitoza ender olarak rastlandı(0-1/10 Büyük Büyütme Alanı).Koagülatif tümör hücre nekrozu görülmedi.İmmünhistokimyasal olarak yapılan SMA ile bu hücrelerde pozitif ekspresyon görüldü.Ki67 skoru 1/100 olarak sayıldı.

Sonuç

Atipik leiomyomlar, histolojik olarak leiomyosarkoma benzeyen uterus düz kas tümörlerinin nadir varyantlarından biridir.Bu tümörlerde leiomyosarkomu dışlamak için histopatolojik kriterler değerlendirilirken yeterli örnekleme yapılmalı ve patoloji raporlarında prognostik belirteçler de verilmelidir.