Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
DÜZ KAS DİFFERANSİYASYONU GÖSTEREN ENDOMETRİAL STROMAL NODÜL: OLGU SUNUMU
Yeliz Arman Karakaya1, Yakup Yalçın2, Perihan Udul1
1Isparta Şehir Hastanesi, Patoloji
2Isparta Şehir Hastanesi , Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği

Özet

GİRİŞ: Endometrial stromal tümörler oldukça nadir görülür ve tüm uterin tümörlerin yaklaşık %3’ünü oluştururlar. 2014 Dünya Sağlık Örgütüne göre sınıflama son moleküler bulgulara göre düzenlenmiş olup, endometrial stromal tümörler; endometriyal stromal nodül, low grade endometrial stromal sarkoma, high grade endometrial stromal sarkoma ve undifferansiye uterin sarkom olarak sınıflandırılır. Endometrial stromal tümörlerin klinikopatolojik özellikleri ilk olarak Oliva ve arkadaşları tarafından rapor edilmiştir.Onlara göre bu neoplazmların biyolojik davranışı nispeten iyi, rekürrensleri çok nadirdir. Bununla birlikte serilerinin hiçbirinde distal metastaz gelişmemiştir.

OLGU: 47 yaşındaki kadın hasta karın ağrısı ve anormal uterin kanama şikayeti ile kliniğe gelmiştir. Myom nodüllü ön tanısıyla hastaya total abdominal histerektomi ve bilateral salphingo oferektomi uygulanmıştır. Makroskobik olarak intramural yerleşimli 2.2 cm çaplı kesit yüzü gri renkli girdapvari görünümde nodül izlenmiştir. Histopatolojik incelemede, iyi sınırlı nodülde, yaygın hyalin fibrozis ve hyalin plaklar, kalın duvarlı damarlar ve iğsi hücreler izlenmektedir. Mitoz ve nekroz izlenmemiştir. Yapılan immünohistokimyasal uygulamada vimentin pozitif, SMA pozitif, Desmin çoğu alanda pozitif, Caldesmon fokal pozitif, CD10 fokal pozitif, Ki-67 proliferasyon indeksi < %1’dir. Ayırıcı tanıda low grade endometrial stromal sarkom ve sellüler leiyomyom düşünülmüştür. Endometrial stromal nodül ve low grade endometrial stromal sarkomun mikroskobik görünüşü aynıdır. Low grade endometrial stromal sarkomda infiltratif sınır ve solucan benzeri kordlardan oluşan belirgin büyüme paterni görülür. Ancak endometrial stromal nodülde sınırlar belirgindir. Sellüler leiyomyom, spindle şekilli nükleuslardan oluşan ve fasiküler büyüme paterni gösteren hücrelerden ve kalın duvarlı damarlardan oluşur. Myometrium ile arada yarık benzeri alanlar vardır. Bizim olgumuzda bu özellikler belirgin değildir. Olguda, yaygın hyalin fibrozis, hyalin plaklardan dolayı ve immünohistokimyasal olarak CD10 pozitifliği ile iyi sınırlı olması endometrial stromal nodül düşündürmüştür. Ayrıca Desmin ve Caldesmon pozitif iğsi hücreli alanların olması ile de, düz kas differansiyasyonu gösteren endometrial stromal nodül olarak tanımlanmıştır.

SONUÇ: Bu tümörler nadir görülmekle birlikte, klinik olarak histolojik tanı güçlüğünden dolayı önemlidir. Ameliyat öncesi görüntüleme maligniteyi ekarte ettirmez. Endometrial stromal nodüllerin ayrımında moleküler çalışmalar ve genetik değişikliklerin tanımlanma çalışmaları devam etmektedir. Bu mikst tümörlerin, anaplastik sitolojik transformasyon riskinden dolayı histerektomi sonrası takip edilmesi gerekmektedir.