Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
NÖROBLASTOMDA KANSER KÖK HÜCRELERİNE MEZENKİMAL KÖK HÜCRE VE TÜMÖR İNFİLTRE EDİCİ LENFOSİTLERİN ETKİSİ
Zübeyde Ekin1, Safiye Aktaş2, Rahmi Gökhan Ekin3, Pınar Erçetin2, Zekiye Altun2, Hatice Nur Olgun2
1Ege Üniversitesi, Tıbbi Patoloji Abd, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Abd, İzmir
3Urla Devlet Hastanesi, İzmir

Özet

Amaç
Bu çalışmanın amacı; nöroblastom hücreleri, nöroblastom ve KKH'leri ile tümör infiltre edici lenfositler (TIL'ler) ve mezenkimal kök hücreler (MKH) olan tümör mikro çevre elemanları arasındaki etkileşimi ilk defa ex vivo araştırmaktır.
Yöntem
Nöroblastom ameliyat materyali taze dokularından tek hücre süspansiyonu yapılıp kültüre edildi. CD133+KKH, nöroblastom tümör dokusundan manyetik izolasyon kullanılarak izole edildi. TIL'ler, AIMV ortamı göç yöntemi MKH ile izole edildi ve CD54+, CD90+ manyetik izolasyon ile izole edildi. İzole edilen hücreler, TIL’ler ve CDDP çok kuyucuklu platelere ekildi. Sonra hücrelerin canlılığı 24 ve 48 saatte ölçüldü. TIL'lerin fenotipi flow sitometri ve immünohistokimyasal yöntemle belirlendi. Nonparametrik sonuçların karşılaştırılması için Mann-Whitney U testi kullanıldı. P< 0.05 anlamlı kabul edildi.
Bulgular
MKH’ler, CDDP+NB ortamına eklendiğinde canlılık istatistiksel anlamlı artar. TIL’ler, CDDP+NB ortamına eklendiğinde canlılık istatistiksel anlamlı değişmez. TIL’ler CDDP’in NB hücrelerine apoptotik etkisini istatistiksel anlamlı arttırırken nekrotik etkisini değiştirmez. TIL ve MKH’lerin birlikte CDDP+NB ortamına eklendiğinde canlılık istatistiksel anlamlı değişmez. TIL ve MKH’ler birlikte iken CDDP’in nöroblastom hücrelerine apoptotik ve nekrotik etkisini istatistiksel anlamlı olarak değiştirmez. MKH’ler, CDDP+KKH’si ortamına eklendiğinde canlılık istatistiksel anlamlı artar. TIL’ler, CDDP+KKH’si ortamına eklendiğinde canlılık istatistiksel anlamlı değişmez. TIL’ler CDDP’in KKH’lerine apoptotik etkisini istatistiksel anlamlı değiştirmezken nekrotik etkisini arttırır. TIL ve MKH’lerin birlikte CDDP+KKH’si ortamına eklendiğinde canlılık istatistiksel anlamlı değişmez. TIL ve MKH’ler birlikte iken CDDP’in KKH’lerine apoptotik etkisini istatistiksel anlamlı azaltırken nekrotik etkisini değiştirmez.
Sonuç
MKH’lerin; TIL, NB ve CDDP içeren ortama eklenmesi hücrelerin canlılık, apototoz ve nekroz oranlarını değiştirmezken TIL, KKH ve sisplatin içeren ortama eklendiğinde canlılık ve nekroz oranını değiştirmediğini ancak apoptoz oranını arttırdığını bulduk. Bu etkileşimin kanıtlanması, nöroblastom ve KKH’sini hedef alan tedavilerin planlanmasında mikroçevrenin rolü hakkında yararlı bilgiler sunmaktadır.