Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
ADIYAMAN İLİNDE HUMAN PAPİLLOMA VİRUS (HPV) SIKLIĞI VE HPV GENOTİP TAYİNİ
Bilge Aydın Türk1, Burçin Pehlivanoğlu2, İbrahim Halil Erdoğdu3, Mehmet Bülbül4
1Adıyaman Üniversitesi Patoloji Abd
2Adıyaman Üniversitesi Patoloji Abd
3Adnan Menderes Üniversitesi Patoloji Abd
4Adıyaman Üniversitesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Abd

Özet

Amaç: Servikovajinal smear (SVS) servikal lezyonların tarama ve tanısında yaygın olarak kullanılmakta olup son yıllarda SVS örneklerinde human papilloma virüs (HPV) tip tayini testleri de yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Adıyaman ilinde HPV pozitiflik oranını ve HPV DNA genotiplerinin sıklığını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, Ocak 2014-Nisan 2017 yılları arasında bölümümüzde değerlendirilen ve yoğun inflamasyon, hiperkromazi, nükleer irerme, perinükleer halo gibi bulgular ve/veya klinik kuşku içermesi nedeniyle HPV-DNA analizi yapılan (SeegeneAnyplex II HPV28) 2454 olgu dahil edilmiştir. Ayrıca aynı tarihler arasındaki Adıyaman ili KETEM HPV DNA analizi (HybridCapture II) sonuçları HPV prevalans tayini için değerlendirilmiştir.

Bulgular: KETEM analiz sonuçlarına göre HPV sıklığı %2.9’du. Bölümümüzde HPV ilişkili nükleer atipi kriterleri temel alınarak sitopatolojik kuşku duyulan SVS’lerde yapılan analize göre HPV sıklığı %11,57 saptandı. Her iki yöntemde de en sık rastlanan HPV tipleri HPV16 (sırasıyla n=27 ve 40, %22 ve %14), HPV18 (sırasıyla n=15 ve 11, %12 ve %4.3) ve HPV39 (sırasıyla n=6 ve 28, %4.8 ve %9.8) idi ve her üçü de yüksek riskli HPV grubunda bulunmaktaydı.

Sonuç

HPV enfeksiyonu prevalansı coğrafik ve demografik özelliklere göre farklılık göstermekte olup Türkiye’de pozitiflik %2 ila %25 arasında değişmektedir (1-3). KETEM genel tarama çerçevesinde sitopatolojik bulgulardan bağımsız HPV DNA taraması yapmaktadır ancak bölümümüzde sitopatolojik ve/veya klinik kuşku duyulan olgulara HPV DNA analizi uygulanmıştır. Aynı coğrafik alanda önemli fark gösteren iki ayrı prevalans değeri saptamış olmamız öncelikle bu farklı olgu seçimi kriterlerine bağlıdır. En sık rastlanan yüksek riskli HPV tipi, literatür uyumlu olarak, HPV16’dır. Ayrıca, HPV39 prevalansı, bölümümüzde değerlendirilen hasta grubunda, önceki çalışmalara göre yüksek bulunmuştur (3, 4). Mevcut HPV aşıları HPV 16, 18, 6 ve 11’e karşı koruyucudur. HPV genotip analizi bu dört HPV tipi dışında kalan HPV tiplerinin sıklığını ve dolayısıyla yeni geliştirilecek aşı çalışmalarında kullanılacak genotipleri belirlemede yararlı olacaktır.

  1. Inal MM, Köse S, Yildirim Y, et al. Therelationshipbetweenhumanpapillomavirusinfectionandcervicalintraepithelialneoplasia in Turkishwomen. Int J GynecolCancer 2007, 7:1266-1270.
  2. Ozcelik B, Serin IS, Gokahmetoglu S, et al. Human papillomavirusfrequency of women at low risk of developingcervicalcancer: A preliminarystudyfrom a Turkishuniversityhospital. Eur J GynaecolOncol 2003, 24:157-159
  3. Dursun P, Ayhan A, Mutlu L, et al. HPV types in Turkey: multicenterhospitalbasedevaluation of 6388 patients in Turkishgynecologiconcologygroupcenters.Turk PatolojiDerg.2013;29(3):210-6.
  4. Haghshenas M, Golini-Moghaddam T, Rafiei A, et al. Prevalenceandtypedistribution of high-riskhumanpapillomavirus in patientswithcervicalcancer: a population-basedstudy. Infect Agent Cancer. 2013;8(1):20.