Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
BOYUN SOL YAN YERLEŞİMLİ EKTOPİK HİPERPLASTİK TİROİD; OLGU SUNUMU
Düriye Betül Yılmaz1, Güzide Ayşe Ocak1, Alper Tunga Derin2, İnanç Elif Gürer1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Özet

Giriş

Tiroid dokusu foramen caecum’dan gelişir ve inferiora doğru göç ederek, pretrakeal normal lokalizasyonuna ulaşır. Ektopik tiroid, tiroid bezinin anormal lokalizasyonda yerleşmesi olarak tanımlan gelişimsel bir anomalidir. Çoğunlukla foramen caecum ile mediasten arasında orta hatta olup, nadiren lateral yerleşimlidir.%90’ı lingual yerleşimli olup, sublingual, prelaringeal, trakeal, mediasten, kalp, özefagus ve perifarengeal bölgelerde de bildirilmiştir. Tüm ektopik tiroid olgularının yaklaşık %1 ila %3’ü yan boyunda bulunmaktadır. Bizim olgumuzda boyun lateralinde yerleşim gösteren ektopik, hiperplastik özellikteki tiroid dokusu oldukça nadir rastlanan bir durum olması sebebi ile sunulmaktadır.

Olgu

10 aylık erkek hastanın, doğumdan sonra boynun sol tarafında şişlik fark edilmiş ve tortikollis olarak yorumlanmıştır. Zamanla kitle boyutunda artma ve sertleşme olması üzerine dış merkezde yapılan USG’de sol tarafta tiroid bezi ve SKM kası arasında, 4x2,5 cm boyutunda, hiperekoik, hipervaskuler solid kitle saptanmıştır. MR görüntülemesinde, tiroid sol lob posterior komşuluğundan sol parafarangeal alan boyunca superiora doğru uzanım gösteren 46x38x24mm boyutlarında, vasküler yapıları posterolaterale, larinks ve özefagusu sağa, submandibular glandı anterolaterale iten, yoğun kontrastlanan, difüzyon kısıtlılığı oluşturmayan kitlesel lezyon izlenen hastaya rabdomyosarkom ön tanısı ile İİAB uygulandı. Sitomorfolojik bulgular tiroid ile uyumlu geldi, ancak tiroid lokalizasyonunu değiştiren bir kitle varlığı dışlanamadığı için eksizyon önerildi. Histopatolojik inceleme sonucu olgu, yoğun kolloid içeren, hiperplastik değişiklikler gösteren tiroid dokusu olarak raporlandı. Operasyon sonrası yapılan USG’de tiroid bezi doğal, normal boyutta, sintigrafide loblar içi aktivite dağılımı normal, tiroid fonksiyon testleri normal sınırlarda izlenen hastanın ektopik tiroid dokusunun hiperplastik olması şaşırtıcıydı.

Sonuç

Ektopik tiroid görülme sıklığı 1/ 100-300 bin oranlarında olup, kadınlarda 7 kat kadar yüksektir. 2/3’ünde normal tiroid fonksiyonları saptanırken, 1/3’ünde hipotiroidi görülmektedir. Boyun sol yan kitlelerinin ayırıcı tanısında nadir de olsa ektopik tiroid de düşünülmelidir. Cerrahiden önce normal yerleşimli tiroid dokusunun varlığından emin olunmalı ve tiroid fonksiyon testlerine bakılmalıdır.