Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
Lenfositik Vaskülit Paterni Lupus Eritematozus İçin Uyarıcı mı?
Sümeyye EKMEKCI 1 Özge ÇOKBANKIR 2 Banu LEBE 3
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İZMİR, 2 İzmir Ekonomi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR, 3 Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR DOI : 10.5146/jcpath.2017.11

Özet

Amaç: Lenfositik vaskülit bir hastalık adı değil, histopatolojik bir paterndir. Dermiste damar duvarlarını infiltre eden, ?manşon şeklinde? saran ve damar trasesi boyunca yerleşim gösteren lenfositler bulunmaktadır. Damar duvarlarında kalınlaşma ve endotel hücrelerinde belirginleşme ile eritrosit ekstravazasyonları da izlenir. Lenfositik vaskülit, kollajen vasküler hastalıkları da içeren birçok hastalıkta görülür. Lupus eritematozus etiyolojisi bilinmeyen, kronik bir hastalıktır, kutanöz lezyonları histopatolojik olarak temelde interfaz vakuolar dermatitidir. Dermal musinozis, perivasküler, periadneksiyel ve interstisyel lenfohistiyositik infiltrat yanısıra ?lenfositik vaskülit? paterni dikkat çekici olabilmektedir.

Çalışmamızdaki amaç lupus eritematozuslu hastalardaki lenfositik vaskülit paterni sıklığını ortaya koymak ve bu paternin lupus eritematozusun tanısında yararlı ek bir bulgu olup olmadığını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Işık ve direkt immunfloresan mikroskobik inceleme bulguları ile lupus eritematozus tanısı alan 36 olgu çalışmanın gerecidir. Olguların klinik bilgileri hasta dosyalarından elde edilmiştir. Lenfositik vaskülit paternini tanımak için kullanılan parametreler; dermal damar duvarlarını infiltre eden lenfositler, perivasküler alanda lenfositik infiltrasyon, damar duvarlarında kalınlaşma, endotel hücrelerinde belirginleşme ve ekstravaze eritrositlerdir. Bu parametrelere göre lenfositik vaskülit paterni saptanan olgular kaydedilmiş ve yüzde oranları hesaplanmıştır.

Bulgular: Olguların 23?ü (% 63.8) kadın, 13?ü (% 36.1) erkektir. Yaş aralığı 28-82?dir. 29 (%80.5) olguda süperfisyel ve derin perivasküler dermatit paterni, 25?inde (%88.8) interfaz dermatit paterni, 6?sında (%16.6) dermal müsinozis, 6?sında (%16.6) lenfositik vaskülit paterni saptanmıştır. Olguların kesin tanıları ışık ve direkt immunfloresan mikroskobik inceleme bulguları ile birlikte konulmuştur.

Sonuç: Çalışmamızda literatür ile uyumlu olarak, lupus eritematozus olgularında artmış lenfositik vaskülit paterni izlenmiştir. Lenfositik vaskülit paterni ve bazı morfolojik bulgular, klinik ayırıcı tanılar içerisinde olmasa bile bizi lupus eritematozus yönünden uyarmakta ve tanıya yönlendirmektedir.