Güncel Patoloji Dergisi
Benzer Makaleler: 31 Makale Bulundu
TÜKRÜK BEZİ LEZYONLARINDA İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİNİN ROLÜ
TONSİLDE FİBROEPİTELYAL POLİP
KONDRODRMATİTİS NODÜLARİS HELİSİS
ENDEMİK GUATR COĞRAFYASINDA PEDİATRİK NON-MEDÜLLER TİROİD KANSERLERİNİN HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ
APPENDİKSTE TÜBERKÜLOZ
MİDE KARSİNOMLARINDA İMMUNHİSTOKİMYASAL HER 2 POZİTİFLİĞİNİN HİSTOPATOLOJİK BULGULARLA İLİŞKİSİ (PRELİMİNER ÇALIŞMA)
OMENTUM BİYOPSİLERİNİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
MULTİPLE İNVAZİV MEME KARSİNOMUNDA ODAKLARIN MOLEKÜLER FENOTİP VE HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
CYTO-HISTOPATHOLOGICAL FINDINGS OF PRIMARY ANGIOSARCOMA IN THE THYROID GLAND: A CASE REPORT
SİTO-HİSTOPATOLOJİK BULGULARIYLA MEMENİN MYOFİBROBLASTOMU: OLGU SUNUMU
Servikal İntraepitelyal Neoplazilerde HPV Varlığı ve p16 Ekspresyonu
Lenfositik Vaskülit Paterni Lupus Eritematozus İçin Uyarıcı mı?
KOLESİSTEKTOMİ MATERYALLERİNDE İNSİDENTAL SAFRA KESESİ KANSERİNİN RİSK YÖNETİMİ
SLEEVE GASTREKTOMİLERDE HİSTOPATOLOJİK BULGULARIMIZ: 63 VAKANIN ANALİZİ
NİĞDE İLİNDE HELİCOBACTER PYLORİ (H.PYLORİ) PREVALANSI VE HİSTOPATOLOJİK BULGULARIN H.PYLORİ AKTİVİTESİ İLE İLİŞKİSİ
MEME KANSERLİ OLGULARIN BRCA MUTASYON ANALİZİNE YÖNLENDİRİLMESİNDE YOL GÖSTERİCİ HİSTOPATOLOJİK BULGULARIN ARAŞTIRILMASI
PARAPSORİASİSTE NB-UVB/PUVA TEDAVİSİNİN HASTALIĞIN REKÜRRENSİNE VE SONUÇLARINA ETKİSİNE HİSTOPATOLOJİK BAKIŞ
NADİR BİR OLGU: EPİDERMAL İNKLÜZYON KİSTİNDEN KAYNAK ALAN SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM
Laparoskopik sleeve gastrektomi materyallerinde klinikopatolojik bulgular
Kordoid meningiom: Literatür ışığında olgu sunumu
İntrapulmoner ektopik tiroit: Sitoloji-histopatoloji-immünhistokimya ve literatür ışığında nadir bir olgu
Karaciğer Nakli Yapılmış Crigler Najjar Hastalarının Klinik Bulguları ve Eksplant Karaciğer Histopatolojisi
Saçlı Deri ve Kafatasından Cerrahi Olarak Eksize Edilen Lezyonların Histopatolojik Profili
11551 Kolesistektomi Materyalinin Retrospektif Değerlendirilmesi
Terminal ileitte histopatolojik patern analizi ve tanısal önemi
Anaplastik tiroid karsinomu: 6 olgunun klinikopatolojik özellikleri
Servikal sitoloji materyalinde HPV DNA genotipi ile epitel hücre anomalisi ilişkisi ve histopatolojik korelasyonu
Sleeve gastrektomi materyallerinde histopatolojik bulgularımız
Splenogonadal fusion: Intraoperative consultation rescuing pediatric patient from orchiectomy
Skrotumda bazal hücreli karsinom: Nadir bir lokalizasyon
İntraabdominal Yerleşimli Dev Dediferansiye Liposarkom Olgusu