Güncel Patoloji Dergisi
Benzer Makaleler: 76 Makale Bulundu
HPV İLE ENFEKTE OLGULARDA RİSK GRUPLARINA GÖRE SMEAR VE BİYOPSİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMESİ
KLİNİĞİMİZDE REAL TİME PCR YÖNTEMİYLE ÇALIŞILAN HPV TİPLERİ, PREVALANSI VE SERVİKAL SIVI BAZLI SİTOLOJİ İLE HPV UYUMU
UTERİN SERVİKSTE BLUE NEVÜS OLGUSU
SERVİKS UTERİ YERLEŞİMLİ ALVEOLAR SOFT PART SARKOMA: OLGU SUNUMU
SERVİKSTE KAVERNÖZ HEMANJİOM
TÜKRÜK BEZİ İNCE ASPİRASYON BİYOPSİLERİNİN MİLAN SİSTEMİNE GÖRE YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HİSTOPATOLOJİ İLE UYUMU
TÜKRÜK BEZİ LEZYONLARINDA İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİNİN ROLÜ
TONSİLDE FİBROEPİTELYAL POLİP
KONDRODRMATİTİS NODÜLARİS HELİSİS
ENDEMİK GUATR COĞRAFYASINDA PEDİATRİK NON-MEDÜLLER TİROİD KANSERLERİNİN HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ
APPENDİKSTE TÜBERKÜLOZ
MİDE KARSİNOMLARINDA İMMUNHİSTOKİMYASAL HER 2 POZİTİFLİĞİNİN HİSTOPATOLOJİK BULGULARLA İLİŞKİSİ (PRELİMİNER ÇALIŞMA)
OMENTUM BİYOPSİLERİNİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
MULTİPLE İNVAZİV MEME KARSİNOMUNDA ODAKLARIN MOLEKÜLER FENOTİP VE HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
TİROİD SİTOLOJİSİNDE HASTA BAŞI YETERLİLİK ÇALIŞMASININ SİTOLOJİK YETERLİLİK VE KALICI HİSTOPATOLOJİK TANIYA ETKİSİ
RUTİN TİROİD SİTOLOJİSİ PRATİĞİNDE HÜCRE BLOĞUNUN ETKİNLİĞİ
MEME BAŞI AKINTISI YAYMALARINDAN TANI ALAN MOLLUSCUM CONTAGİOSUM OLGUSU
CYTO-HISTOPATHOLOGICAL FINDINGS OF PRIMARY ANGIOSARCOMA IN THE THYROID GLAND: A CASE REPORT
SERVİKAL SMEAR İLE TANI ALAN MEME KARSİNOM METASTAZI: OLGU SUNUMU
EUROCYTOLOGY (LEONARDO/ERASMUS +) PROJECT (2015-2016 EVALUATION): -TURKISH LINK- WWW.EUROCYTOLOGY.EU/TR
SİTOLOJİK VE HİSTOLOJİK YÖNLERİYLE DERİNİN KİSTİK BAZAL HÜCRELİ KARSİNOMU, OLGU SUNUMU
SİTO-HİSTOPATOLOJİK BULGULARIYLA MEMENİN MYOFİBROBLASTOMU: OLGU SUNUMU
SERÖZ EFÜZYON SİTOLOJİSİNDE KONVANSİYONEL SİTOLOJİ VE SIVI BAZLI SİTOLOJİ (THİNPREP) YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Servikal İntraepitelyal Neoplazilerde HPV Varlığı ve p16 Ekspresyonu
Lenfositik Vaskülit Paterni Lupus Eritematozus İçin Uyarıcı mı?
Meme Başı Akıntı Sitolojisi: Akıntıya Karşı Kürek mi Çekiyoruz?
KOLESİSTEKTOMİ MATERYALLERİNDE İNSİDENTAL SAFRA KESESİ KANSERİNİN RİSK YÖNETİMİ
SLEEVE GASTREKTOMİLERDE HİSTOPATOLOJİK BULGULARIMIZ: 63 VAKANIN ANALİZİ
NİĞDE İLİNDE HELİCOBACTER PYLORİ (H.PYLORİ) PREVALANSI VE HİSTOPATOLOJİK BULGULARIN H.PYLORİ AKTİVİTESİ İLE İLİŞKİSİ
GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRLERDE WT-1, P16 VE P53 EKSPRESYONLARININ PROGNOZ İLE İLİŞKİSİ
MEME KANSERLİ OLGULARIN BRCA MUTASYON ANALİZİNE YÖNLENDİRİLMESİNDE YOL GÖSTERİCİ HİSTOPATOLOJİK BULGULARIN ARAŞTIRILMASI
SERVİKAL SKUAMÖZ İNTRAEPİTELYAL LEZYONLARIN TANISINDA DİJİTAL PATOLOJİ VE MORFOMETRİK YÖNTEMLERİN TANIYA KATKISI
UTERİN SERVİKS TÜMÖRLERİNDE HIF-1 ALFA EKSPRESYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
TİROİD NODÜLLERİNİN TANISINDA KOMBİNE SİTOHİSTOLOJİK YAKLAŞIM KONVANSİYONEL SİTOLOJİYE BİR ALTERNATİF OLABİLİR Mİ ?
MALİGNANT MESOTHELİOMA ? A DİAGNOSTİC CHALLENGE
TİROİDİN FOLLİKÜLER LEZYONLARI VE KLASİK PTK'NIN SİTOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE NÜKLEER YAPI ANALİZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
LUNG CANCER TYPİNG - CONTRİBUTİON OF İMMUNOCYTOCHEMİSTRY TO THE SAFETY OF CYTOLOGİCAL EXAMİNATİON
PANKREAS ENDOSKOPİK ULTRASONOGRAFİ (EUS) İİAB SONUÇLARIMIZ
PARAPSORİASİSTE NB-UVB/PUVA TEDAVİSİNİN HASTALIĞIN REKÜRRENSİNE VE SONUÇLARINA ETKİSİNE HİSTOPATOLOJİK BAKIŞ
Soliter Fibröz Tümör, Sitolojik Bulgular ve Ayırıcı Tanısı: Olgu Sunumu
NADİR BİR OLGU: EPİDERMAL İNKLÜZYON KİSTİNDEN KAYNAK ALAN SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOM
Yüksek Riskli human papilloma virüs saptanan hastalarda histopatolojik korelasyon
Tiroid İnce İğne Aspirasyonunda Sürpriz Tanı: Epidermoid Kist Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
HPV RİSK GRUPLARININ SERVİKAL SİTOLOJİ VE BİYOPSİ SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Can Survivin, IMP3 and GLUT-1 be helpful in the differential diagnosis of peritoneal effusion cytology?
Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin HPV, serviks kanseri ve HPV aşısı konusundaki farkındalıkları
Laparoskopik sleeve gastrektomi materyallerinde klinikopatolojik bulgular
Laringeal SCC'larda HPV varlığı ve p16 pozitifliğinin prognostik, klinik ve patolojik parametrelerle ilişkisi
Kordoid meningiom: Literatür ışığında olgu sunumu
İntrapulmoner ektopik tiroit: Sitoloji-histopatoloji-immünhistokimya ve literatür ışığında nadir bir olgu
Servikovajinal smear raporlamasında patolog önerileri dikkate alınıyor mu?
Serviksin adenoid bazal karsinomu: 2 olgu sunumu
Karaciğer Nakli Yapılmış Crigler Najjar Hastalarının Klinik Bulguları ve Eksplant Karaciğer Histopatolojisi
Gastrik kanserin klinikopatolojik davranışını ve prognozunu öngörmek için p16 ve p21 ekspresyonunun önemi
Saçlı Deri ve Kafatasından Cerrahi Olarak Eksize Edilen Lezyonların Histopatolojik Profili
Tiroid ince iğne aspirasyon sitolojisinde malign melanom metastazı: Olgu sunumu
Sitolojik örneklerde tükrük bezi lezyonlarını ne kadar tanıyoruz?
11551 Kolesistektomi Materyalinin Retrospektif Değerlendirilmesi
Renal transplant verici adayında intraoperatif tanı alan 'müsinöz tübüler ve iğsi hücreli karsinom' olgusu
Akciğerin metastatik adenoid kistik karsinomu: İnce iğne aspirasyonu ile tanı alan olgu
Meme Kanserlerinde İntraoperatif Sentinel Lenf Nodu Biyopsilerinin Sitolojik ve Histopatolojik Düzeyde Değerlendirilmesi
Sito-histopatolojik bulgularıyla pleomorfik liposarkom
PAP Smeardeki Atipik Misafir Hücreler: Olgu Sunumu
Servikovajinal Yaymada İzlenen Metastatik Gastrointestinal Tümör Hücreleri: Nadir Bir Olgu
Terminal ileitte histopatolojik patern analizi ve tanısal önemi
Anaplastik tiroid karsinomu: 6 olgunun klinikopatolojik özellikleri
Servikal sitoloji materyalinde HPV DNA genotipi ile epitel hücre anomalisi ilişkisi ve histopatolojik korelasyonu
Serviksin embriyonel rabdomyosarkomu: olgu sunumu
İnsidental olarak saptanan servikal adenokarsinoma in situ: Olgu sunumu
Türk ve Somalili özefageal skuamöz hücreli karsinom olgularında yüksek riskli HPV, p53 ve p16 ekspresyon bulguları
Sleeve gastrektomi materyallerinde histopatolojik bulgularımız
Endometrioid Tip Endoservikal Adenokarsinomun Gastrik Metastazı: Nadir Bir Olgu Sunumu
Kadın genital sistem tümörlerinin karaciğer yolculuğu
Splenogonadal fusion: Intraoperative consultation rescuing pediatric patient from orchiectomy
Skrotumda bazal hücreli karsinom: Nadir bir lokalizasyon
İntraabdominal Yerleşimli Dev Dediferansiye Liposarkom Olgusu